Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowę budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu na potrzeby Gminnego Żłobka w Tarnowcu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki...

podkarpackie, Tarnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510098737-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
38-204 Tarnowiec
Ulica
Tarnowiec 211
Nr telefonu
013 4424089, 013 4424092
Email
hlazar@ugtarnowiec.pl
Strona www
www.bip.tarnowiec.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510098737-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.
Gmina Tarnowiec: Rozbudowę budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu na potrzeby Gminnego Żłobka w Tarnowcu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch"+2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536840-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarnowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 37044039900000, ul. Tarnowiec 211  , 38-204  Tarnowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4424089, 013 4424092, e-mail hlazar@ugtarnowiec.pl, faks 134 424 011.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowiec.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowę budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu na potrzeby Gminnego Żłobka w Tarnowcu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch"+2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu na potrzeby Gminnego Żłobka w Tarnowcu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch"+2019. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty budowlane, - wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty instalacyjne wraz z montażem i wyposażeniem, - zagospodarowanie i utwardzenie terenu, - wykonanie chodników i urządzenie zieleni, - inwentaryzację powykonawczą, - przebudowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej, - przebudowa przyłącza gazu średniego ciśnienia. 3.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4.Przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5.Przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211000-9

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45310000-3, 45421000-4, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 479558.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dąbrówka 115
Kod pocztowy: 38-211
Miejscowość: Jasło
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 589856.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 519831.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 880658.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie