Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski ? Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr...

podlaskie, Bielsk Podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510098487-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Widowska
Nr telefonu
858 332 684
Email
b.jaszczolt@pzdbielsk.pl
Strona www
http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510098487-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim : "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap III (dł. 1819m) w km 0+981 - 2+100 i 2+800 - 3+500"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528354-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim , Krajowy numer identyfikacyjny 50667320000000, ul. Widowska  1, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 858 332 684, e-mail b.jaszczolt@pzdbielsk.pl, faks 858 332 685.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap III (dł. 1819m) w km 0+981 - 2+100 i 2+800 - 3+500"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
T.343.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap III (dł. 1819m) w km 0+981 - 2+100 i 2+800 - 3+500. Miejsce realizacji: droga powiatowa Nr 1583B w km roboczy: ? Odcinek I od km 0+981 do 2+100 , teren gminy Wyszki ? Odcinek II od km 2+800 do 3+500 , teren gminy Wyszki 2. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna, które są załącznikami niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2997876.94
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIBEP S.A.
Email wykonawcy: infrastruktura@unibep.pl
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 19
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3072492.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3072492.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4849485.59
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie