Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogu do wystawy Elvina Flamingo.

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510099269-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-720 Sopot
Ulica
Plac Zdrojowy
Nr telefonu
585 510 621
Email
sekretariat@pgs.pl
Strona www
www.pgs.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510099269-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Państwowa Galeria Sztuki: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogu do wystawy Elvina Flamingo.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Galeria Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27716700000000, ul. Plac Zdrojowy  2, 81-720  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 510 621, e-mail sekretariat@pgs.pl , faks 585 513 262.
Adres strony internetowej (url): www.pgs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogu do wystawy Elvina Flamingo.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PGS-ZOC/04/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogu do wystawy Elvina Flamingo. 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z uwzględnieniem następujących parametrów: 1) format: 317 x 230 mm netto 2) oprawa karton arktika 300 g z folią soft touch 3) grzbiet prosty 4) kapitałka w kolorze czarnym 5) oklejka kreda matowa 120 g 6) zadruk CMYK 4/0 7) uszlachetnienie: folia soft touch 8) wyklejka: papier Popset 120 gm czarny barwiony w masie 9) środki: a) Ilość stron: 96 b) wnętrze druk CMYK 4/4 c) Olin Regular Natural White 150 g lub Munken Pure 120 g 10) Nakład 300 egz. 11) Katalog posiada ISBN 12) forma przekazania materiałów do druku: plik PDF UWAGA: wszędzie gdzie w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania jakości druku, który zostałby uzyskany przez zastosowanie rozwiązań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9936.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEGRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Albatrosów 10c
Kod pocztowy: 30-716
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10432.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10432.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15403.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 70 ustawy pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, a wartość postępowania nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi drukarskie, które są usługami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości 221 tys. Euro
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: