Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28

mazowieckie, Zegrze Południowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510099007-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
261 885 543
Email
k.juras@wil.waw.pl
Strona www
www.wil.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510099007-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Wojskowy Instytut Łączności: Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 5500779831-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540079729-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-11-19-DTO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 2 i 2a do Zaproszenia (Ślepy kosztorys). Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji zamówienia jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy - Prawo budowlane. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z załączonymi przedmiarami, stanowiącymi Załączniki nr 2 i 2a do Zaproszenia. d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej - zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 6 do Zaproszenia). Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót szczegółowo opisanych w Przedmiarze robót - Załącznik nr 2 i 2a do Zaproszenia. Wymagania dotyczące gwarancji \ rękojmi: a) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu umowy na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 36 miesięcy liczonych od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez uwag. b) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za przedmiot zamówienia, który Podwykonawca ma wykonać dla Zamawiającego. c) Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od terminu podpisania protokołu końcowego robót. d) Zamawiający jest uprawniony do wykonywania praw z tytułu udzielonej gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny one posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Zaproszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45430000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z brakiem zainteresowania prowadzeniem negocjacji przez Wykonawcę (brak kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy), Zamawiający zmuszony był odstąpić od prowadzenia dalszych negocjacji, w związku z czym nie doszło do uzgodnienia treści przyszłej umowy, co skutkuje niemożliwością pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania w procedurze "zamówienia z wolnej ręki".

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W uprzednio prowadzonym postępowaniu (nr referencyjny: ZP-8-19-DTO) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zostały złożone żadne oferty.
 
drukuj ogłoszenie