Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno?promocyjnej dotyczącą Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014?2020

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510098868-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-301 Warszawa
Ulica
ul. Jagiellońska
Nr telefonu
0-22 542 20 00
Email
m.kosior@mazowia.eu
Strona www
http://www.mazowia.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510098868-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącą Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540047-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540081625-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. ul. Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącą Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP/WIS/U-332-25/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Szczegółowy opis czynności i wykaz prac, jakie Wykonawca ma zrealizować w ramach Kampanii, a także sposób i terminy ich wykonania określają Umowa i Szczegółowy Opis Przedmioty Zamówienia; 2. Zamówienie obejmuje: 1) Opracowanie harmonogramu prac dla wszystkich działań prowadzonych w trakcie realizacji kampanii od dnia podpisania umowy do jej zakończenia; 2) Opracowanie i wdrożenie strategii mediowej oraz media planu uwzględniającego planowane terminy przeprowadzenia kampanii, zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie; 3) Opracowanie kreacji kampanii na podstawie Key Visualu przekazanego przez Zamawiającego, w tym m.in.: hasło kampanii, kreacja dostosowana do wszystkich narzędzi i rodzajów materiałów reklamowych wykorzystywanych w ramach kampanii; 4) Realizacji kampanii zgodnie z założeniami, w tym zwłaszcza produkcja i dystrybucja/publikacja/emisja materiałów informacyjno-promocyjnych: a) 4 filmów 2,5- do 3-minutowych wraz z 15-sekundowymi zwiastunami każdego filmu; b) 4 spotów filmowych 15-sekundowych (np. z wykorzystaniem nagranego materiału filmowego oraz animacji 2D); c) filmów i spotów dotyczących wydarzenia organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU); d) 5 spotów radiowych 30-sekundowych; e) 1 audycji radiowej 10 do 15-minutowej; f) 4 artykułów prasowych - artykuły sponsorowane publikowane na stronach internetowych ogólnopolskich dzienników; g) 1 insertu wydanego w ogólnopolskim dzienniku posiadającym wydanie regionalne; h) 5 wzorów plakatów do ramek w metrze; 5) Zakup mediów oraz emisję/publikację/ekspozycję materiałów w poszczególnych mediach; 6) Bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych części zamówienia, w tym zwłaszcza w zakresie realizacji zakładanych wskaźników mediowych; 7) Przekazanie raportu końcowego podsumowującego realizacji kampanii (z uwzględnieniem informacji o stopniu zrealizowania wszystkich wymaganych wskaźników) oraz przekazanie wersji archiwalnych wszystkich materiałów wyprodukowanych w ramach kampanii; 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 5. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 6. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 euro)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79341400-0

Dodatkowe kody CPV: 79342200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) unieważnia przedmiotowe postępowanie na "Usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020" (nr sprawy: WZP/WIS/U-332-25/19), w związku z faktem, iż wybór oferty najkorzystniejszej doprowadziłby do sytuacji, w której "(?) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (?)". W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Informacje dotyczące złożonej oferty, w tym informacje niezbędne do oceny oferty w przyjętych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert częściowo zostały wskazane w Protokole z otwarcia ofert, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10 maja 2019 r. Za ofertę najwyżej ocenioną w przedmiotowym postępowaniu należałoby uznać ofertę Wykonawcy, Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., ul. Bielawska 6 lok. 3, 02-511 Warszawa (Oferta nr 01; dalej Wykonawca). Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 412.984,80 zł brutto. Zamawiający przeprowadził przedmiotowe postępowanie działając w związku z art. 24aa ustawy P.z.p. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy P.z.p. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP), stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p., bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nałożenie na Zamawiającego ustawowego obowiązku podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia rodzi istotne skutki prawne. Rozwiązanie to zwiększa bowiem jawność postępowania oraz uniemożliwia Zamawiającym arbitralne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego kwotę brutto w wysokości 280.000,00 zł. Powyższa informacja została wskazana w dniu 10 maja 2019 r. w trakcie posiedzenia Komisji przetargowej mającego na celu otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postpowaniu, jak również w tym samym dniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w pkt 1 Protokołu z otwarcia ofert. Ponadto, Zamawiający w dniu 10 maja 2019 r. poinformował jedynego uczestnika postępowania o udostępnieniu wskazanego Protokołu. Oferta Wykonawcy, Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., ul. Bielawska 6 lok. 3, 02-511 Warszawa na kwotę 412.984,80 zł brutto jest wyższa niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego postępowania, tj. od kwoty 280.000,00 zł brutto o 132.984,80 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości przeznaczenia na realizację zamówienia publicznego w 2019 r. kwoty wyższej niż planowane 280.000,00 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie