Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28

mazowieckie, Zegrze Południowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550099700-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
261 885 543
Email
k.juras@wil.waw.pl
Strona www
www.wil.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550099700-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Zegrze Południowe: Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28
Numer referencyjny  ZP-15-19-DTO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 2 i 2a do Zaproszenia (Ślepy kosztorys). Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji zamówienia jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy - Prawo budowlane. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z załączonymi przedmiarami, stanowiącymi Załączniki nr 2 i 2a do Zaproszenia. d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej - zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 6 do Zaproszenia). Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót szczegółowo opisanych w Przedmiarze robót - Załącznik nr 2 i 2a do Zaproszenia. Wymagania dotyczące gwarancji \ rękojmi: a) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu umowy na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 36 miesięcy liczonych od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez uwag. b) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za przedmiot zamówienia, który Podwykonawca ma wykonać dla Zamawiającego. c) Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od terminu podpisania protokołu końcowego robót. d) Zamawiający jest uprawniony do wykonywania praw z tytułu udzielonej gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny one posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Zaproszenia.
II.5) Główny Kod CPV: 45430000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W uprzednio prowadzonym postępowaniu (nr referencyjny: ZP-8-19-DTO) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zostały złożone żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Andrzej Komosiński,  biuro@komosinski.eu,  ul. Kniaziewicza 11,  37-620,  Horyniec-Zdrój,  kraj/woj. Polska

 
drukuj ogłoszenie