Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z WINDĄ ZAŁADOWCZĄ

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510100672-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-853 Sopot
Ulica
Al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 38 27
Email
emilaantosiak@gmail.com
Strona www
www.zom.sopot.pl www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510100672-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Zakład Oczyszczania Miasta: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z WINDĄ ZAŁADOWCZĄ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550058628-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540058823-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Oczyszczania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 19000788800000, ul. Al. Niepodległości  , 81-853  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 38 27, e-mail emilaantosiak@gmail.com, faks 58 551 16 07.
Adres strony internetowej (url): www.zom.sopot.pl www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z WINDĄ ZAŁADOWCZĄ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR-01/ZOM/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego skrzyniowego z windą załadowczą wyposażonego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Warunki leasingu: 1) okres leasingu: 3 (trzy) lata, w kolejnych 35 (trzydziestu pięciu) równych niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy; 2) raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy; 3) opcja wykupu - 1 (jeden) % wartości początkowej brutto pojazdu, pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu 4) wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy 5) okres leasingu - 36 miesięcy licząc od daty przekazania zamawiającemu pojazdu do używania
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34142100-5

Dodatkowe kody CPV: 34130000-7, 66000000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 204413.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. PL. ORLĄT LWOWSKICH 1 53-605 WROCŁAW
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: PL. ORLĄT LWOWSKICH 1
Kod pocztowy: 53-605
Miejscowość: WROCŁAW
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 251428.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 251428.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 251428.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie art. 67 UST. 1 PKT. 4)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Zamawiający unieważnił uprzednio prowadzone postępowanie PN-01/ZOM/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego skrzyniowego z windą załadowczą na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp z uwagi na brak złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Jedyna oferta złożona w postępowaniu została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ UZASADNIENIE PRAWNE: zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 66-68, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. Wobec powyższych udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: