Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510100417-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-671 Warszawa
Ulica
ul. Koszykowa
Nr telefonu
261 845 557
Email
zp@wckik.pl
Strona www
www.wckik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510100417-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ: Usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535888-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074584-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 14013034600000, ul. ul. Koszykowa  78, 00-671  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 845 557, e-mail zp@wckik.pl, faks 261 845 135.
Adres strony internetowej (url): www.wckik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
14/U/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie. 2. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) na terenie miasta Kraków do miejsc wskazanych przez Odbiorcę. Transport krwi i jej składników musi odbywać się zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. (Dz.Urz. M.Z. z 2018 r. poz. 92) w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował pojazdem do przewozu krwi i jej składników wyposażonym w urządzenia do przewozu krwi i jej składników lub pojemniki do transportu krwi i jej składników, spełniającym warunki dla pojazdu uprzywilejowanego wyposażonego w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową. 4. Opis wykonywanej usługi: 4.1. Zapewnienie 24- godzinnej dyspozycyjności, tak w obsłudze jak i przyjmowaniu zleceń telefonicznych. 4.2. Uruchomienie transportu realizuje się w trybie zwykłym zgodnie z przekazaną dyspozycją z Terenowej Stacji w Krakowie WCKiK (z nr Tel. 12 63 08 290, 261 138 290, 12 6308 289, 261 138 289) ale nie później niż do 30 minut od wskazanej Wykonawcy telefonicznie daty (w formacie dzień-miesiąc-rok) i godziny realizacji transportu, a " na ratunek" natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. 4.3. Realizacja usługi powinna odbywać się przy pomocy środków transportu wyposażonych w pojemnik lub pojemniki do transportu krwi i jej składników znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy z udokumentowaną w postaci protokołów ich walidacją dopuszczenia do użytkowania zgodnie zobowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 4.4. Jeżeli przenośne urządzenia chłodnicze nie są wyposażone we własny czujnik temperatury to w bezpośredniej styczności z przewożonym składnikiem krwi trzeba umieścić termometr posiadający aktualne świadectwo kalibracji wg atestowanego termometru wzorcowego a odczytu temperatury dokonać po 5 minutach od chwili umieszczenia składnika krwi w pojemniku izotermicznym i po zakończeniu transportu. 4.5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany udostępnić protokół kalibracji termometru używanego do przewozu krwi i jej składników. 4.6. Transport składników krwi w zależności od rodzaju składnika powinien odbywać się w temperaturach: ? KKCz - w temperaturze od 2ºC do 6ºC maksymalnie do 10ºC ? KKP - w temperaturze od 20ºC do 24ºC ? FFP i krioprecypitat - w temperaturze nie wyższej niż (-18ºC) ? Próbki do badań - w temperaturze od 4ºC do 10ºC 4.7. Do każdego transportu krwi i jej składników musi być dołączony protokół sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden oryginał zatrzymuje Odbiorca, kopia musi być zwrócona Dostawcy. 4.8. Protokół zawiera dane dotyczące: ? nazwę i adres jednostki wydającej krew i jej składniki, ? nazwę i numer składnika, ? temperaturę odczytana po 5 minutach od chwili umieszczenia krwi lub jej składnika w pojemniku transportowym, ? opis urządzenia chłodniczego z podaniem numeru termometru - jeżeli stosowano, ? datę, podpis oraz pieczątkę osoby wydającej krew lub jej składnik, ? nazwę i adres Odbiorcy, ? temperaturę odczytaną w chwili dostarczenia krwi lub jej składnika do Odbiorcy. 4.9. Zamawiający dokonuje telefonicznego zamówienia przewozu na numer telefonu Wykonawcy czynny cała dobę, a w przypadku trudności z uzyskaniem połączenia na podany drugi numer telefonu określając jego tryb i adres jednostki, z której transportowana będzie krew lub jej składniki. 4.10. Realizacja transportu winna być wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu, dokładnie zaplanowana przez Wykonawcę, z uwzględnieniem trybu " na ratunek". 4.11. Odbiorca potwierdza wykonanie usługi przewozu kwitując odbiór przesyłki na druku "Zlecenie przewozu". Oryginał potwierdzonego "Zlecenia transportu" otrzymuje Odbiorca, kopię Wykonawca. 4.12. "Zlecenie transportu" zawiera dane: ? pieczątkę Odbiorcy, ? imię i nazwisko pacjenta (biorcy krwi), ? datę wystawienia zlecenia, ? miejsce rozpoczęcia transportu, ? miejsce przeznaczenia transportu, ? podpis upoważnionej osoby zlecającej transport 4.13. Do zlecenia dołączone zostanie "Zapotrzebowanie na krew i jej składniki" wystawione przez lekarza zamawiającego krew lub jej składniki dla chorego (biorcy). 4.14. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązuje się do przenoszenia urządzeń służących do transportu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbki krwi) z/do TS WCKiK w Krakowie do/z pojazdu oraz przekazywanie krwi lub materiału biologicznego (próbek krwi) osobie odpowiedzialnej za odbiór w miejscu dostarczenia. 4.15. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastąpić pojazd uszkodzony pojazdem sprawnym technicznie. 4.16. Wynajmowane pojazdy muszą posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60171000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1-3
Kod pocztowy: 30-901
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13845.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13845.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13845.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie