Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usługi w zakresie zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłecko

wielkopolskie, Kłecko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510100384-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-270 Kłecko
Ulica
ul. Dworcowa
Nr telefonu
614270125
Email
przetargi@klecko.pl
Strona www
www.klecko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510100384-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Gmina Kłecko: Świadczenie usługi w zakresie zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłecko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kłecko, Krajowy numer identyfikacyjny 63125946500000, ul. ul. Dworcowa  14, 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (url): www.klecko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi w zakresie zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłecko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIG 271.27.2018.BR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kłecko w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 566620.75
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: URBIS Spółkaz o.o.
Email wykonawcy: urbis@urbisgniezno.pl
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 24/25
Kod pocztowy: 62-270
Miejscowość: Gniezno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 661950.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 661950.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 661950.41
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamóiwenia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia może być wykonywany przez jednego Wykonawcę tj. Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie.
 
drukuj ogłoszenie