Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup materiałów zużywalnych i jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Kierunku lekarskiego

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510100307-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
45-040 Opole
Ulica
Pl. Kopernika
Nr telefonu
077 5 415977
Email
zamowienia@uni.opole.pl
Strona www
www.zamowienia.uni.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510100307-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Uniwersytet Opolski: Zakup materiałów zużywalnych i jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Kierunku lekarskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530154-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika  11 A, 45-040  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail zamowienia@uni.opole.pl, faks 775 415 930.
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.uni.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów zużywalnych i jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Kierunku lekarskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D/12/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup materiałów zużywalnych i jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Kierunku Lekarskiego, w podziale na części: 1. Część nr 1: Materiały zużywalne i jednorazowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Część nr 2: Drobny sprzęt medyczny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Materiały zużywalne i jednorazowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.: cena najkorzystniejszej oferty, tj.: 20 497,14 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 16 099,85 zł brutto.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Drobny sprzęt medyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1950.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NaturFarm Piotr Wojciechowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dąbrówka ul. Jaśminowa 12
Kod pocztowy: 62-070
Miejscowość: Dopiewo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1782
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1782
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1944
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: