Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zadanie I ? "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T....

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510100204-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
ul. marsz. J. Piłsudskiego
Nr telefonu
022 774 20 31 w. 4064
Email
zamowienia@um.legionowo.pl
Strona www
http://www.bip.legionowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510100204-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Zadanie I - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej" Zadanie II - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535589-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Krajowy numer identyfikacyjny 52483200000000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05-120  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.legionowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie I - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej" Zadanie II - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Rz.271.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej" Zadanie 2 - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej. Zadanie 1 1. Wytyczne do projektowania: 1) na podstawie uchwały Nr XXXII/424/2013 Rady Miasta w Legionowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7622 z dnia 8 lipca 2013r.) ulica ks.Jana Ignacego Skorupki (odc. od ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki) stanowi teren dróg publicznych klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolami 23 KD(L) - ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCY w załączeniu do umowy wydruk z mpzp i załączniki graficzne z ww. planu, 2) nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 3) przebudowa wjazdów bramowych i chodników z kostki betonowej grafitowej (na wjazdach w istniejących szerokościach bram) i z kostki czerwonej na chodnikach, 4) podbudowa z kruszywa łamanego, 5) odwodnienie drogi w formie studni chłonnych bądź skrzynek rozsączających w najniższych punktach drogi (przy zachowaniu istniejącego wpustu ulicznego i dwóch komór studni chłonnych zlokalizowanych przy posesji nr 1), 6) uwzględnienie wymogu dostosowania projektu dla wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, 7) oznakowanie poziome i pionowe, 8) zachowanie wszystkich drzew, a w przypadku koniecznej wycinki uzgodnienie projektu budowlanego z Referatem Ochrony Środowiska, opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów, wycena drzew i krzewów planowanych do usunięcia oraz w razie potrzeby sporządzenie planu nasadzeń zastępczych, 9) projekt przebudowy oświetlenia drogowego sporządzić z uwzględnieniem: linia oświetleniowa kablowa, istniejące oprawy zamienić na oprawy oświetleniowe typu LED przy zachowaniu odpowiednich parametrów świecenia dla klasy drogi (projekt powinien zawierać opis opraw i określenie klasy oświetlenia oraz obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem potrzeb użytkowników drogi); WYKONAWCA przed przystąpieniem do opracowania projektu przebudowy oświetlenia drogowego wystąpi o szczegółowe wytyczne dot. opracowania projektu oświetlenia do zarządcy oświetlenia drogowego, tj. do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo. W projekcie oświetlenia należy uwzględnić "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" dostępne są na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakładce wzorce i standardy. 2. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem wytycznych do projektowania opisanych w ust. 2 1) zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych, 2) opracowanie uproszczonej koncepcji projektowej i jej konsultację z właścicielami nieruchomości przyległych do drogi i z ZAMAWIAJĄCYM, 3) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne) - po 6 egz. wraz z wykazem działek, - przedstawienie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego w formie opinii geotechnicznej - 6 egz., 3) uzgodnienia projektów z zarządcą drogi (uzgodnienie geometrii drogi i odwodnienia) i zarządcą oświetlenia drogowego (w zakresie przebudowy oświetlenia), tj. Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo, w przypadku koniecznej wycinki drzew - uzgodnienie projektu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, zarządcami sieci, trasa których pokrywa się z trasą projektowanej drogi, m.in. z PW-K "Legionowo", Telekomunikacją, PSG sp. z o. Rejon Dystrybucji Legionowo - zalecenia w/w instytucji WYKONAWCA uwzględni w projekcie, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - oraz dokonanie i uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych prac pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 4) opracowanie operatu wodnoprawnego i jego zatwierdzenie poprzez pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku gdy będzie taka konieczność) - 4 egz. 5) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz., 7) opracowanie przedmiaru robót - 2 egz., 8) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - 4 egz., 9) opracowanie projektów budowlanych przebudowy lub usunięcia kolizji dla poszczególnych branż np. kolizji ze słupami energetycznymi, oświetleniowymi, telekomunikacyjnymi itp., o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w razie konieczności) - 5 egz., 10) określenie kosztów cyklu życia wbudowanych elementów ulicy - 2 egz. Koszty map i wszelkich uzgodnień ponosi WYKONAWCA. Zadanie 2 1. Wytyczne do projektowania: 1) uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 2) oznakowanie poziome i pionowe, 3) uwzględnienie dróg pożarowych oraz komunikację z budynkami osiedla, 2. Zakres prac projektowych: 1) zakup mapy do celów zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne) - 4 egz. 3) pozyskanie decyzji na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, 4) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz., 6) opracowanie przedmiaru robót - 2 egz., 7) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót - 2 egz., Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla ZADANIA I i ZADANIA II opisane zostały w projektach umów stanowiących załączniki do wniosku. Teren, na którym znajdują się opisywane nieruchomości nie jest objęty ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody. W projekcie należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadań oraz zdobył wszelkie informacje, np. od zarządców sieci, trasa których pokrywa się z projektowaną drogą o koszty związane z uzgodnieniem projektów w zakresie wymaganych regulacji urządzeń, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJĄCYM. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. WYKONAWCA ma obowiązek uzgadniania z ZAMAWIAJĄCYM dobór materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z ustawą z dnia ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy: - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz.1935, t.j.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, t.j.), - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie I - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. ks. Jana Ignacego Skorupki na odcinku od ul. S. Batorego do ul. T. Kościuszki w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20325.20
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE Jadwisin,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Królewska 10
Kod pocztowy: 05-140
Miejscowość: Serock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19065.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19065.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60762.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie II - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu działki ewidencyjnej nr 135 obr. 67, wjazdu na teren dz. 135 oraz komunikację z budynkami wielorodzinnymi na terenie działek 114/1, 114/2, 40/1 obr. 67 przy ul. Wilanowskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jadwisin, ul. Królewska 10
Kod pocztowy: 05-140
Miejscowość: Serock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9471.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9471.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45510.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie