Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w postaci przebudowy instalacji wody zimnej wraz z robotami towarzyszącymi w...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510102000-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-759 Sopot
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
585 557 528
Email
zamowienia@pcrsopot.pl
Strona www
www.wzr.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510102000-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w postaci przebudowy instalacji wody zimnej wraz z robotami towarzyszącymi w Pawilonie I i II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537045-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 19258779500000, ul. ul. Grunwaldzka  1-3, 81-759  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 557 528, e-mail zamowienia@pcrsopot.pl, faks 58 5557528, 58 5511426.
Adres strony internetowej (url): www.wzr.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w postaci przebudowy instalacji wody zimnej wraz z robotami towarzyszącymi w Pawilonie I i II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
N/1/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w postaci przebudowy instalacji wody zimnej wraz z robotami towarzyszącymi w Pawilonie I i II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332200-5

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45223000-6, 45231000-5, 45262300-4, 45262310-7, 45210000-2, 45332400-7, 45231000-5, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2, 45111220-6, 90400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1) oraz pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986 ze zm.) gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: