Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski, ul.Mokra 20/22 lok.59, 95-200 Pabianice kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Żłobka przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510101442-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510101442-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Żłobka przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550061303-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540061537-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Żłobka przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.12.IN.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (materiały wyjściowe do projektowania, projekty budowlane i wykonawcze); materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a także pełnienie nadzorów autorskich w celu realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa żłobka przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie". Zakres opracowania obejmuje działki: nr 89/2, 89/1 i część działki 201, obr.1 ark. Mapy 6. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) Etap I - Koncepcję pokonkursową w 3 egz. - uwzględniającą opinie i zalecenia Sądu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiającego (w zakresie niewykraczającym poza zasadnicze założenia koncepcji), w tym wizualizacje do publikacji w prasie i Internecie oraz na terenie budowy; 2) Etap II - Projekt budowlany w 5 egz. Wykonanie zgodnie z koncepcją przedstawioną w konkursie uwzględniającą zalecenia Sądu konkursowego i wytyczne Zamawiającego, kompletnego projektu budowlanego (w tym informacji BIOZ) dla realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem potrzebnych warunków technicznych, opinii oraz uzgodnień i pozwoleń jak również innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, jest zobowiązany w szczególności do: a) wykonania mapy do celów projektowych, b) wykonania badań geotechnicznych, c) wykonania inwentaryzacji zieleni i wykonanie projektu zieleni i gospodarki istniejącą zielenią (z uwzględnieniem nasadzeń zamiennych - w przypadku ewentualnych wycinek) uzgodnionego z biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora Zabytków (Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów), d) wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, e) wyliczenia szacunkowego kosztu inwestycji (określenie kosztów wykonania robót budowlanych i kosztów ewentualnych "nasadzeń zastępczych"), f) wykonania gotowego do złożenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, kompletnego projektu budowlanego (obejmującego również elementy podlegające, zgodnie z ustawą prawo budowlane, procedurze zgłoszenia takie jak: mała architektura oraz ogrodzenie terenu) wraz z uzgodnieniami i opiniami i decyzjami (w tym decyzją Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu - pozwolenie na prowadzenie robót), g) wykonania projektu zabezpieczenia wykopów, projektu odwodnienia na czas realizacji wykopów, h) wykonania projektu technologii żłobka i technologii kuchni, i) uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013 r., poz. 762 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) 3) Etap III - Projekt Wykonawczy w 4 egz. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym sporządzenie kosztorysów inwestorskich przez uczestników konkursu, dokonanie wyceny robót budowlanych (przez wykonawców ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych) oraz wykonanie robót budowlanych. Przy sporządzaniu projektu wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania podstawowych treści projektu budowlanego - m.in. z uwagi na uwarunkowania wynikające z Prawa Budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierać, w szczególności: a) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, b) projekt wykonawczy wszystkich sieci i przyłączy niezbędnych do użytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, c) projekt wykonawczy drogowy (uwzględniający również zjazd z drogi publicznej na teren posesji) wraz z ukształtowaniem terenu, d) projekt wykonawczy oświetlenia terenu, e) projekt wykonawczy zieleni i gospodarki istniejącą zielenią, f) projekt wykonawczy małej architektury oraz ogrodzenia terenu, g) projekt wykonawczy murów oporowych i innych niezbędnych budowli, h) wielobranżowe projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym: instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, grzewczych, gazowych - lokalnej kotłowni gazowej lub węzła ciepła dla przyłączenia do zewnętrznej sieci CO (w przypadku uzyskania warunków technicznych umożliwiających przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej), wentylacyjnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, odgromowych, i) projekt wykonawczy specjalistycznych instalacji i wyposażenia technologicznego kuchni, j) inne projekty i opracowania, niezbędne dla realizacji robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, w tym: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt odwodnienia na czas realizacji wykopów, k) harmonogram realizacji robót w układzie rzeczowym i finansowym, l) przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie (w formacie, który jest czytany przez program Norma) - dla wszystkich projektów wykonawczych, m) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich projektów wykonawczych, n) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK); o) wytyczne dla organizacji ruchu na czas budowy; p) OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DO CELÓW PROMOCJI: - wykonanie wizualizacji, które będą używane do promocji przedsięwzięcia w wersji: ? elektronicznej BMP, JPG, PDF (w rozdzielczości dostosowanej do formatu minimum 100x70 cm) - 1 egz. ? papierowej (na sztywnych podkładach) w formacie 100x 70 cm - zarówno widoki całego zespołu w istniejącym kontekście, jak i ich wnętrza urbanistyczne razem - 3 plansze z różnymi wizualizacjami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71222000-0

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167410.56
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pan Rafał Sokołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mokra 20/22 lok. 59
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205915.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205915.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205915.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 uPzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia, dokonane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku. z art.111 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 2018.10.16, Dz.U.2018 poz. 1986 ze zmianami), poprzedzone konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budowy żłobka przy ul. Obodrzyców18-20 w Sopocie, na działkach nr 89/2, 89/1.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: