Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540102630-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540102630-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544011-N-2019
Data: 07/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - w przypadku składania oferty na realizację części nr I - nadzór w branży budowlanej Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą: 1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 2. doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących zakresem nadzorowanie wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000 m2 każdy, w okresie ostatnich 5* lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - w przypadku składania oferty na realizację części nr II - nadzór w branży sanitarnej Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą: 1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2. posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących zakresem nadzorowanie wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000 m2 każdy, w okresie ostatnich 5* lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań polegających na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000 m2 każdy, których przedmiotem było równoczesne pełnienie usług w branżach (częściach), których dotyczą złożone oferty. Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65). Wymagane przez Zamawiającego osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia, opisane powyżej, stanowią minimalny skład osób wymaganych do realizacji zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - w przypadku składania oferty na realizację części nr I - nadzór w branży budowlanej Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą: 1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 2. doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących zakresem nadzorowanie wykonania robót budowlanych polegających na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 w okresie ostatnich 5 lat * przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - w przypadku składania oferty na realizację części nr II - nadzór w branży sanitarnej Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą: 1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2. doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących zakresem nadzorowanie wykonania robót budowlanych polegających na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi, obejmujące zakresem nadzorowanie wykonania robót budowlanych polegających na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2, których przedmiotem było równoczesne pełnienie usług w branżach (częściach), których dotyczą złożone oferty. Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 4. Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65). 5. Wymagane przez Zamawiającego osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia, opisane powyżej, stanowią minimalny skład osób wymaganych do realizacji zamówienia. * Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dopuszcza aby wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-05, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-07, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: