Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510104354-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-703 Sopot
Ulica
ul. Kościuszki
Email
bmajka@sopot.pl
Strona www
www.bart.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510104354-N-2019 z dnia 27-05-2019 r.
Bałtycka Agencja Artystyczna BART: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526589-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057529-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Krajowy numer identyfikacyjny 27913700000000, ul. ul. Kościuszki  61, 81-703  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail bmajka@sopot.pl, faks 585 558 442.
Adres strony internetowej (url): www.bart.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.bart.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: a) usługi ochrony podczas imprez masowych i innych imprez nie mających charakteru imprez masowych, usługi ochrony (dozorowania) obiektów, ochrony mienia i osób w czasie przygotowania do imprezy masowej i innych imprez nie mających charakteru imprezy masowej, b) usługi ochrony (dozorowania) obiektu "Opera Leśna" w Sopocie, ochrony mienia oraz osób przebywających na terenie "Opery Leśnej" w Sopocie oraz wizyjny monitoring innych obiektów zarządzanych przez BART, c) monitoring sygnałów alarmowych z Teatru Na Plaży (ul. Mamuszki 2, w Sopocie),
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 79710000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 900000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 907933.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 907933.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1012446.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. 138o  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: