Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Aktywna Integracja w ramach projektu Dobra Przyszłość

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510105607-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Szpitalna
Nr telefonu
14 642 44 15
Email
marzena.gubernat@interia.pl
Strona www
https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej/Article/id,53204.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510105607-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej: Aktywna Integracja w ramach projektu Dobra Przyszłość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Dobra Przyszłość"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538970-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538970-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 85166548500000, ul. Szpitalna  1, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 642 44 15, e-mail marzena.gubernat@interia.pl, faks 14 642 44 15.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej/Article/id,53204.html
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej/Article/id,53204.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktywna Integracja w ramach projektu Dobra Przyszłość
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ PIERWSZA 1.1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem w ilości 345 godzin (1 godzi. = 60 min) - zajęcia indywidualne Założenia - m.in. ogólna poprawa i wzmocnienie sprawności psychicznej uczestników projektu. Spotkania z psychologiem winny obejmować w szczególności nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych, likwidacji barier w komunikacji interpersonalnej, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody - wtedy w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Wykonawcę lub Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Gdy spotkania nie będą się odbywać w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu. Ze spotkań tych Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. CZĘŚĆ DRUGA 2.1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla Uczestników Projektu, którzy mogą zostać podzieleni na grupy w zależności od sytuacji społecznej lub/i wieku lub/i kryterium kwalifikującego ich do udziału w projekcie. W treningu wezmą udział Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu W skład treningu kompetencji i umiejętności społecznych wchodzą następujące moduły; 1) Moduł I - Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Założenia - m.in. wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla Uczestników Projektu i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego poprzez umożliwienie Uczestnikom Projektu udziału w różnych zajęciach fizycznych i wydarzeniach kulturalnych oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej i kontrolowanej aktywności ruchowej. Moduł powinien obejmować: Trzydniowe, wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych (3 dni, 2 noclegi) obejmujących grupowe zajęcia z psychologiem oraz grupowe zajęcia ruchowe o charakterze integracyjnym z wykorzystaniem wód termalnych. W warsztatach weźmie udział max. 40 osób, którymi będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. Wykonawca zapewni zakwaterowanie w obiektach w miejscowości górskiej o charakterze turystyczno - wypoczynkowym w pobliżu szlaków turystycznych w odległości nie większej niż 200 km. od miejscowości Dąbrowa Tarnowska, w Powiecie Dąbrowskim, w budynku stacjonarnym spełniającym poniższe wymagania: Stołówka mieszcząca się w budynku zakwaterowania. Pokoje 1,2,3,4, osobowe z łazienkami bez ograniczeń z korzystania z ciepłej wody. Sale konferencyjne wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, flipchart, pisaki, rzutnik multimedialny. Sale konferencyjne znajdują się w budynku zakwaterowania. Zaplecze sportowo - rekreacyjne w tym kryty basen będący do dyspozycji uczestników treningu w sposób nieograniczony. Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz na telefon,). Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz z miejsca realizacji treningu do miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. Założenia do organizacji treningu kompetencji społecznych: 1. dzień I: Wyjazd z miejscowości Dąbrowa Tarnowska, w Powiecie Dąbrowskim o godzinie 7.00 - 7.30 do miejscowości docelowej. Zakwaterowanie. Obiad. Warsztaty z psychologiem dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. 6 godzin warsztatów (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy). Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Założeniem Warsztatów powinno być nabycie przez Uczestników Projektu nowej wiedzy, rozwinięcie kompetencji językowych, poznanie sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, sprzyjającej pozytywnym relacjom z otoczeniem. poznanie własnego potencjału, mocnych i słabych stron, wzmocnienie automotywacji, poznanie strategii i technik osiągania celów, praca nad zmianami w życiu, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji. W trakcie warsztatów powinny mieć zastosowanie m.in. następujące metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca w parach, "burza mózgów". Wykonawca zapewnia przerwę kawową w trakcie warsztatów: kawa, herbata, cukier, woda mineralna, soki, kruche ciastka, paluszki. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie w formie dwóch posiłków, tj. obiad (dwa dania + deser), kolacja. Wykonawca organizuje dla Uczestników czas wolny. Nocleg. 2. dzień II: grupowe zajęcia ruchowe o charakterze integracyjnym z wykorzystaniem wód termalnych dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu., w wymiarze nie krótszym niż 4 godziny zegarowe. Zajęcia, poprowadzone powinny być przez animatora rekreacji ruchowej/czasu wolnego i powinny mieć na celu usprawnienie kondycji, poprawę komfortu psychofizycznego i samopoczucia Uczestników Projektu. Warsztaty z psychologiem dla Uczestników Projektu, będących osobami niepełnosprawnymi oraz ich otoczenia (o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu) w wymiarze 2 godzin warsztatów (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy). Założeniem Warsztatów powinno być nabycie przez Uczestników Projektu nowej wiedzy, rozwinięcie kompetencji językowych, poznanie sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, sprzyjającej pozytywnym relacjom z otoczeniem. poznanie własnego potencjału, mocnych i słabych stron, wzmocnienie automotywacji, poznanie strategii i technik osiągania celów, praca nad zmianami w życiu, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji. W trakcie warsztatów powinny mieć zastosowanie m.in. następujące metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca w parach, "burza mózgów". Wykonawca zapewnia przerwę kawową w trakcie warsztatów: kawa, herbata, cukier, woda mineralna, soki, kruche ciastka, paluszki. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie w formie trzech posiłków, tj. śniadanie, obiad (dwa dania + deser), kolacja. Wykonawca organizuje dla Uczestników czas wolny. Nocleg. 3. dzień III: Warsztaty z psychologiem dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. 6 godzin warsztatów (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy). Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Założeniem Warsztatów powinno być nabycie przez Uczestników Projektu nowej wiedzy, rozwinięcie kompetencji językowych, poznanie sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, sprzyjającej pozytywnym relacjom z otoczeniem. poznanie własnego potencjału, mocnych i słabych stron, wzmocnienie automotywacji, poznanie strategii i technik osiągania celów, praca nad zmianami w życiu, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji. W trakcie warsztatów powinny mieć zastosowanie m.in. następujące metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca w parach, "burza mózgów". Wykonawca zapewnia przerwę kawową w trakcie warsztatów: kawa, herbata, cukier, woda mineralna, soki, kruche ciastka, paluszki. Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie w formie dwóch posiłków, tj. śniadanie, obiad (dwa dania + deser). Wykonawca zapewni Uczestnikom Projektu prowiant na drogę powrotną (2 bułki m.in. z wędliną, serem, sałatą, 1 drożdżówka, woda mineralna). Wykonawca organizuje dla Uczestników czas wolny. Wykwaterowanie. Wyjazd do miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim o godzinie 18.00 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 2 osoby prowadzące zajęcia z Uczestnikami (psycholog, animator rekreacji ruchowej/czasu wolnego) oraz co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg realizacji treningu, koordynowanie prac oraz opiekę nad osobami biorącymi udział w treningu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania opłaty klimatycznej za wszystkich Uczestników Wyjazdu jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka. W trakcie warsztatów Uczestnicy Projektu powinni mieć zorganizowany czas wolny oraz mieć możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, po uwzględnieniu stanu zdrowia Uczestnika Projektu, atrakcji oferowanych przez miejscowość górską o charakterze turystyczno - wypoczynkowym. Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Celem jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących w rodzinach zastępczych pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Efektem powinno być przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki nim Uczestnicy, zmniejszą dystans między członkami grupy, a to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po zakończeniu udziału w projekcie pn. "Dobra Przyszłość". Wspólne spędzanie czasu przybliży do siebie Uczestników Projektu i członków ich rodzin, dając jednocześnie przekonanie o osobistym dobru otrzymywanym w tej wspólnocie jaką jest rodzina zastępcza. Wspólnie spędzony czas pozwoli jeszcze lepiej poznać się Uczestnikom Projektu. Działania takie pozwalają na swobodną wymianę doświadczeń, informacji oraz dyskusje na tematy związane z rodzicielstwem zastępczym oraz dadzą poczucie, że nie jest się osamotnionym w trudnych sytuacjach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia warsztatów specjalistyczne urządzenia, narzędzia i pomoce dydaktyczne. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne - 6 godzin (1 godzina = 60 minut). W warsztatach weźmie udział max.40 osób, którymi będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. Założenia - warsztaty powinny uświadomić Uczestnikom Projektu rolę jaką kompetencje społeczne odgrywają w dzisiejszym świecie, pomoc Uczestnikom Projektu w podjęciu aktywności pozwalającej rozwijać swój potencjał, doskonalić procesy komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy powinni dowiedzieć się: jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w codziennych działaniach, jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie realizować swoje cele, jaką rolę pełnią w grupie/zespole. Uczestnicy powinni nabyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, efektywnego zarządzania sobą w czasie, budowania precyzyjnych i jasnych komunikatów, skutecznego współdziałania w grupie i zespole. Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Zajęcia muszą być prowadzone w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, w ośrodku umożliwiającym przeprowadzenie zajęć grupowych z psychologiem i posiadającym bazą koni które można wykorzystać do zajęć ruchowo - rekreacyjnych. W zależności od warunków pogodowych zajęcia ruchowo-rekreacyjne mają być przeprowadzone na krytej hali, maneżu lub w terenie. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Miejsce świadczenia usługi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz z miejsca realizacji treningu do miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. Wykonawca zapewnia przerwę kawową w trakcie warsztatów z psychologiem: kawa, herbata, cukier, woda mineralna, soki, kruche ciastka, paluszki. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w formie dwudaniowego, ciepłego posiłku. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 2 osoby prowadzące zajęcia z Uczestnikami (psycholog, animator rekreacji ruchowej/czasu wolnego) oraz co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg realizacji treningu, koordynowanie prac oraz opiekę nad osobami biorącymi udział w treningu. W trakcie zajęć Uczestnicy Projektu powinni mieć zorganizowany czas wolny oraz mieć możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, po uwzględnieniu stanu zdrowia Uczestnika Projektu, atrakcji, w tym jazdy konnej. Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Celem jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących w rodzinach zastępczych pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Efektem powinno być przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki nim Uczestnicy zaczęli przełamią "pierwsze lody", zmniejszą dystans między członkami grupy, a to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po zakończeniu udziału w projekcie pn. "Dobra Przyszłość". Wspólne spędzanie czasu przybliży do siebie Uczestników Projektu i członków ich rodzin, dając jednocześnie przekonanie o osobistym dobru otrzymywanym w tej wspólnocie jaką jest rodzina zastępcza. Wspólnie spędzony czas pozwoli jeszcze lepiej poznać się Uczestnikom Projektu. Działania takie pozwalają na swobodną wymianę doświadczeń, informacji oraz dyskusje na tematy związane z rodzicielstwem zastępczym oraz dadzą poczucie, że nie jest się osamotnionym w trudnych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego Jednodniowe, wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie. W warsztatach weźmie udział max. 40 osób, którymi będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. Założenia - warsztaty powinny uświadomić Uczestnikom Projektu rolę jaką odgrywają Oni w dzisiejszym świecie jak również kształtować postawy obywatelskie i prowspólnotowe Uczestników Projektu. Celem Warsztatów jest przygotowanie Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społeczny, rozwijanie poczucia przynależności do danej grupy społecznej, budowanie więzi emocjonalnych między Uczestnikami Projektu Rozwijanie wrażliwości Uczestników Projektu oraz kształcenie umiejętności poznawczych, rozwijania zainteresowań i odnajdywania sposobu realizacji własnych potrzeb. Celem jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących w rodzinach zastępczych pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Miejsce realizacji warsztatów: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Warszawa. Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania warsztatów oraz dowóz uczestników z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji warsztatów oraz z miejsca realizacji warsztatów do miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów. Wykonawca zapewni Uczestnikom Projektu prowiant na podróż do i z miejsca realizacji treningu (4 bułki m.in. z wędliną, serem, sałatą, 2 drożdżówki, woda mineralna - 1,5l na każdego Uczestnika Projektu) Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w formie dwudaniowego, ciepłego posiłku. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 2 osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg realizacji warsztatów, koordynowanie prac oraz opiekę nad osobami biorącymi udział w warsztatach. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni Uczestnikom Projektu możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wraz z przewodnikiem oraz zagospodaruje Uczestnikom Projektu czas wolny Stolicy. Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki nim Uczestnicy zaczęli przełamią "pierwsze lody", zmniejszą dystans między członkami grupy, a to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po zakończeniu udziału w projekcie pn. "Dobra Przyszłość". Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty w Kopalni Soli w Bochni (nocleg w Kopalni). W warsztatach weźmie udział max. 40 osób, którymi będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania warsztatów oraz dowóz uczestników z miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji warsztatów oraz z miejsca realizacji warsztatów do miejscowości Dąbrowa Tarnowska w Powiecie Dąbrowskim. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów. Wykonawca zapewni Uczestnikom Projektu prowiant na podróż do miejsca realizacji treningu (2 bułki m.in. z wędliną, serem, sałatą, 1 drożdżówkę, woda mineralna - 1,5l na każdego Uczestnika Projektu). Uczestnicy projektu w trakcie trwających warsztatów powinni mieć zapewnione zakwaterowanie, komplet pościeli, wyżywienie (kolację w dniu przyjazdu, śniadanie w dniu wyjazdu), możliwość skorzystania z prysznica. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 1 osobę prowadzącą zajęcia z Uczestnikami (psycholog lub/i terapeuta lub/i animator rekreacji ruchowej/animator czasu wolnego) oraz co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg realizacji warsztatów, koordynowanie prac oraz opiekę nad osobami biorącymi udział w warsztatach. W trakcie pobytu w Kopalni Soli w Bochni Uczestnicy Projektu powinni mieć zorganizowany czas wolny oraz mieć możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, po uwzględnieniu stanu zdrowia Uczestnika Projektu, atrakcji oferowanych przez Kopalnię Soli w Bochni. Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki nim Uczestnicy zaczęli przełamią "pierwsze lody", zmniejszą dystans między członkami grupy, a to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po zakończeniu udziału w projekcie pn. "Dobra Przyszłość". Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. 2. Moduł II - Trening kreowania własnego wizerunku w kontaktach społecznych w wymiarze 18 godzin w tym zajęcia praktyczne jak i teoretyczne - zajęcia grupowe - (1 godzi. = 45 min). W warsztatach weźmie udział 7 osób Założenia - m.in. Uczestnicy Projektu powinni posiąść wiedzę z zakresu autoprezentacji i wpływu autoprezentacji na środowisko zewnętrzne, a także na nich samych. Trening powinien składać się z części teoretycznej podczas której uczestnicy będą mieli okazję zdobyć ciekawe informacje związane z szeroko pojętym tematem autoprezentacji oraz części praktycznej gdzie Uczestnicy Projektu zastanowią się nad własnym stylem autoprezentacji, a następnie nauczą się świadomie zarządzać obrazem własnej osoby i budować w sobie poczucie wartości - m.in. praktyczne zajęcia z makijażu, doboru stroju do okazji. Ważny element zajęć praktycznych stanowić będzie część symulacyjna, podczas której Uczestnicy Projektu - uzbrojeni w szereg technik autoprezentacyjnych - będą mogli sprawdzić się praktyce i otrzymać cenne informacje zwrotne od grupy na temat wywieranego wrażenia. Jest to warsztat, który kształtuje w uczestnikach umiejętność wyrażania własnej osoby w pozytywny sposób poprzez autopromocję - uczestnicy uczą się jak świadomie korzystać z własnych atutów i eksponować je na zewnątrz. Zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne organizowane w ramach treningu muszą być zrealizowane na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zajęć lub Wykonawca musi zapewnić Uczestnikom Projektu transport z miasta Dąbrowy Tarnowskiej do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca może również zapewnić transport Uczestników Projektu z miasta Dąbrowy Tarnowskiej do miejsca realizacji zadania i z powrotem, autobusem klimatyzowanym, posiadającym aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa. Zajęcia mają się odbywać w odpowiednio do tego przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach. Zajęcia mają odbywać się w profesjonalnie przygotowanych salach, z wyposażeniem multimedialnym, np. w: aparaturę audiowizualną, kserokopiarkę, rzutnik pisma, tablicę flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna (foliowo-magnetyczna), biurka i krzesła. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się oddzielnie. Wykonawca podczas zajęć zapewni prawidłowe warunki pracy zgodnie z przepisami BHP i p.poż. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do soboty, pomiędzy godziną 8:00 a 19:00. W sytuacji gdy zajęcia w ciągu dnia trwać będą min. 4 godz. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom bufet kawowy w formie drożdżówek (różne smaki) po 2 sztuki na Uczestnika, ciastka kruche, kawa, herbata, napoje zimne (soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana), cukier, śmietanka w proszku, kubki jednorazowe, talerzyki jednorazowe, serwetki, łyżeczki jednorazowe, paluszki słone, ciastka kruche. W sytuacji gdy zajęcia w ciągu dnia trwać będą min. 6 godz. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w formie jednodaniowego, ciepłego posiłku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Uczestnikom, bezpłatne zaplecze socjalne w ilości zaspokajającej potrzeby uczestników kursów. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego CZĘŚĆ TRZECIA 3.1. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ilości 330 godzin, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 210 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 60 godzin, z wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 60 godzin - (1 godzi. = 60 min) Założenia - m.in. ogólna poprawa i wzmocnienie sprawności fizycznej i psychoruchowej Uczestników Projektu, jako narzędzie służące aktywizacji społecznej i zawodowej Uczestników Projektu. W zależności od predyspozycji i oczekiwań Uczestnika Projektu: a) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ramach rehabilitacji ogólnej w odpowiednio przystosowanym do tego centrum rehabilitacyjnym zarówno dla dzieci jak i dorosłych wyposażonym między innymi w pracownie fizykoterapii, masażu leczniczego. Spotkania indywidualne z rehabilitantem odbywać się powinny na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska lub w odległości nie większej niż 20 km od miasta Dąbrowa Tarnowska. Miejsce to Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą lub/i b) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ramach rehabilitacji ogólnej w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba, że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Wykonawcę lub Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Gdy spotkania nie będą się odbywać w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Ze spotkań tych Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na żądanie, informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć rehabilitacyjnych indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Uczestników Projektu, biorących udział w zajęciach rehabilitacyjnych, od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych w ramach hydroterapii na odpowiednio przystosowanej do tego krytej pływalni. Spotkania odbywać się powinny na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska lub w odległości nie większej niż 25 km od miasta Dąbrowa Tarnowska. Miejsce to Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Miejsce świadczenia usługi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą oraz kosztów wejścia na pływalnię. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu. Ze spotkań tych Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na żądanie, informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć hydroterapii indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Uczestników Projektu, biorących udział w zajęciach hydroterapii, od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych w ramach hipoterapii w odległości nie większej niż 50 km. od siedziby Zamawiającego, w ośrodku przystosowanym do zajęć hipoterapii, posiadającym wykwalifikowaną kadrę, bazą koni rekreacyjnych przygotowanych do pełnej terapii ruchowej, prowadzącym zajęcia zgodnie z Kanonami Polskiej Hipoterapii. W zależności od warunków pogodowych zajęcia hipoterapii mają być przeprowadzone na krytej hali, maneżu lub w terenie. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Miejsce świadczenia usługi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu. Ze spotkań tych Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na żądanie, informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć hipoterapii indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Uczestników Projektu, biorących udział w zajęciach hipoterapii, od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć 3.2. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 60 godzin - (1 godzi. = 60 min) Założenia - m.in. terapia zaburzeń artykulacyjnych i zaburzeń mowy różnego pochodzenia, wspieranie rozwoju mowy i porozumiewania się alternatywnego, terapia mowy po całkowitej lub częściowej jej utracie. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba, że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Wykonawcę lub Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Gdy spotkania nie będą się odbywać w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu. Ze spotkań tych Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na żądanie, informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. CZĘŚĆ CZWARTA 4.1. Zajęcia wyrównywujące braki edukacyjne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W skład zajęć powinny wejść następujące moduły 1. Moduł I - Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 270 godzin - (1 godzi. = 45 min) 2. Moduł II - Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami matematycznymi w wymiarze 240 godzin - (1 godzi. = 45 min) 3. Moduł III - Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z historii dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w 30 godzin - (1 godzi. = 45 min). 4. Moduł IV - Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w 60 godzin - (1 godzi. = 45 min). 5. Moduł V - Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z chemii dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w 30 godzin - (1 godzi. = 45 min) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba, że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Wykonawcę lub Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Gdy spotkania nie będą się odbywać w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Ze spotkań tych Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na żądanie, informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. CZĘŚĆ PIĄTA 5.1. Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu muzykoterapii - gra na gitarze w wymiarze 30 godzin (1 godz. = 60 min) dla 1 Uczestnika Projektu, w tym zajęcia praktyczne jak i teoretyczne. Warsztaty powinny być prowadzone receptywnie lub/i aktywnie, indywidualnie. Założenia: warsztaty powinny mieć na celu rozwijanie zdolności twórczych poznawanie własnych możliwości i podnoszenia samoocena. W trakcie warsztatów stawiać powinny być ustalone cele i normy pracy. Warsztaty z muzykologii pozwolą wyzbyć się uczucia niepewności, bezradności, przygnębienia. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia warsztatów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, chyba, że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Wykonawcę lub Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Gdy spotkania nie będą się odbywać w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania ze specjalistą. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć w zależności od predyspozycji Uczestników Projektu. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia zajęć specjalistyczne urządzenia, narzędzia i pomoce dydaktyczne. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. 5.2.Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii, w wymiarze 12 godzin (1 godz. = 60 min) dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. W warsztatach weźmie udział mac. 30 osób. Założenia - warsztaty powinny nauczyć Uczestników Projektu uzewnętrznić swoje emocje, myśli i pragnienia. Powinni Oni wzbogacić słownictwo, rozwinąć twórczą wyobraźnię oraz inteligencję emocjonalną, a w szczególności nauczyć ich się identyfikować własne stany emocjonalne oraz wyrażać je w sposób akceptowany społecznie. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach, rozwiną swoje zainteresowania, udoskonalą sprawność manualną, uwrażliwią się na otaczający ich świat i wzmocnią poczucie własnej wartości. Zajęcia te pomogą Uczestnikom Projektu uwzględnić swoje emocje i pragnienia. Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Zajęcia muszą być prowadzone w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi Projektu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji warsztatów. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć w zależności od predyspozycji Uczestników Projektu. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), materiały piśmiennicze (długopis, notatnik), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia zajęć specjalistyczne urządzenia, narzędzia i pomoce dydaktyczne. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 85142100-7

Dodatkowe kody CPV: 80000000-4, 85312500-4, 85320000-8, 15000000-8, 92000000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: poradnictwo psychologiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30150
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrtum Doradztwa Inwestycyjnego I szkoleń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. brata A. Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30150
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30150
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34155
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: trening kompetencji i umiejętności społecznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70207
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. brata A. Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70207
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70207
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70207
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: poradnictwo zdrowotne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38400
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata A. Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38400
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: zajęcia wyrównujace braki edukacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46800
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata A. Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59520
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: warsztaty o charakterze terapeutycznym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4840
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata A. Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4840
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4840
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4840
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie