Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk"

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510105063-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Sejneńska
Nr telefonu
87 566 78 55
Email
przetargi@zdiz.suwalki.pl
Strona www
http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510105063-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach: "Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543289-N-2019 z dnia 30.04.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 20066207700000, ul. ul. Sejneńska  84, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 566 78 55, e-mail przetargi@zdiz.suwalki.pl, faks 87 565 99 26.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP/271-8/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Suwałk. 2.Zamawiający przewiduje do konserwacji: a)około 6683 szt. punktów świetlnych, w tym: ?około 1380 szt. punktów świetlnych zasilanych z linii PGE o długości około 46 200 mb, ?około 5303 szt. punktów świetlnych zasilanych z linii UM Suwałki o długości około 162 980 mb (w tym około 2800 opraw świetlnych typu LED, które pozostają w gwarancji podmiotów trzecich), b)152 szt. szafek sterowniczych i pomiarowych, c)sieć energetyczną od zacisków wyjściowych z układu pomiarowego oraz sieć oświetleniową od szafki SO do końcowej oprawy oświetleniowej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ, w załączniku nr 10 do SIWZ (projekt umowy). 4.Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 5.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50000000-5

Dodatkowe kody CPV: 50232100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 561372.00
Waluta polska
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MADO" Andrzej Mróz
Email wykonawcy: mado.kosow@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Leśna 3
Kod pocztowy: 08-330
Miejscowość: Kosów lacki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 649440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 649440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 649440.00
Waluta: polska
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: