Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

ogloszenie

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa pieczywa

warmińsko-mazurskie, Nowa Wieś Ełcka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510104903-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lipowa
Nr telefonu
087 6197770, 6197779
Email
dpsnwe@fantex.pl
Strona www
www.dpsnwe.fantex.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510104903-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa pieczywa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543910-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30468000000000, ul. ul. Lipowa  1, 19-321  Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 6197770, 6197779, e-mail dpsnwe@fantex.pl, faks 876 197 490.
Adres strony internetowej (url): www.dpsnwe.fantex.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pieczywa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/DPSNWE/3/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Babka piaskowa posypana cukrem pudrem 110 kg, 2. Bułka drożdżowa z kruszonką 350 kg, 3. Bułka słodka z marmoladą, makiem, jagodami, jabłkiem, serem, budyniem 2 700 szt, 4. Bułka tarta (500g) 200 kg, 5. Bułka wrocławska (50g) 59 000 szt, 6. Chałka maślana (200g) 1 500 szt, 7. Chleb mieszany pytlowy (1kg) 11 500 kg, 8. Chleb razowy ze słonecznikiem, soją, ziarnami zbóż, pestkami dyni (450g) 5 500 szt, 9. Chleb dla diabetyków z mąki razowej (500g) 4 000 szt, 10. Makowic extra 100 kg, 11. Ciasto jabłecznik na kruchym cieście 100 kg, 12. Ciasto metrowiec 100 kg, 13. Ciasto marcello 70 kg, 14. Ciasto sernik na kruchym cieście 100 kg, 15. Ciasto ptasie mleczko 50 kg, 16. Ciasto rolada z bitą śmietaną i galaretką 100 kg, 17. Ciasto szachownica 80 kg, 18. Ciasto piernik z marmoladą polany polewą czekoladową 70 kg, 19. Ciasto capuccino 50 kg, 20. Ciasto jogurtowe 50 kg, 21. Ciasto pomarańczowe 70 kg, 22. Ciasto zebra 50 kg, 23. Pączek z lukrem i marmoladą 1 900 szt, 24. Rogal maślany (100g) 3 600 szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60240.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU "SCORPIO" Barbara Eliaszuk
Email wykonawcy: scorpio.st.j@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Mickiewicza 1
Kod pocztowy: 19-330
Miejscowość: Stare Juchy
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63696.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63696.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74718.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie