Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Bieżące utrzymanie i naprawy dróg w Nadleśnictwie Kolumna

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510104900-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
Leśników Polskich
Nr telefonu
43 6754206; 6754359
Email
kolumna@lodz.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510104900-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg w Nadleśnictwie Kolumna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531530-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540072312-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Krajowy numer identyfikacyjny 73002096028001, ul. Leśników Polskich  1c, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 6754206; 6754359, e-mail kolumna@lodz.lasy.gov.pl, faks wew. 114.
Adres strony internetowej (url): http://www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie i naprawy dróg w Nadleśnictwie Kolumna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
S.270.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania i naprawy dróg leśnych wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Kolumna w podziale na 3 części - tj. obręby leśne: Rydzyny, Kolumna, Zduńska Wola - średnia szerokości jezdni 3,00 m ÷ 4,00 m: - średnia szerokość poboczy 0,5 m ÷ 1,00 m x 2: A. Część 1 - Obręb Zduńska Wola łączna długość dróg przewidzianych do bieżącego utrzymania - 35 km - drogi gruntowe, utwardzone żwirem, żużlem itp. - 35 km - drogi tłuczniowe - nie dotyczy B. Część 2 - Obręb Kolumna łączna długość dróg przewidzianych do bieżącego utrzymania - 110 km - drogi gruntowe, utwardzone żwirem, żużlem itp. - 93 km - drogi tłuczniowe - 17 km C. Część 3 - Obręb Rydzyny łączna długość dróg przewidzianych do bieżącego utrzymania - 70 km - drogi gruntowe, utwardzone żwirem, żużlem itp. - 47 km - drogi tłuczniowe - 23 km Uwaga: zamawiający będzie wskazywał drogi które należy poddać pracom utrzymaniowym wg. potrzeb - podane powyżej ilości dróg nie mogą stanowić roszczeń wobec zamawiającego. Zakres prac (konserwacji) został wskazany w SIWZ minimalny okres gwarancji 6 miesięcy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Obręb Zduńska Wola
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zdzisław Białowąs PUK "BIZMEX"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: KRUSZÓW, ŻEROMIŃSKA 17A
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: TUSZYN
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16315.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15470.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16315.34
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena oferty służyła tylko i wyłącznie do porównania i oceny ofert. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie będą służyły do rozliczeń z Wykonawcą na etapie realizacji umowy. Maksymalna wartość umowy, która została podana w SIWZ (i która jest wpisana do umowy) wynosi 30 000 netto PLN.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Obręb Kolumna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zdzisław Białowąs PUK "BIZMEX"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: KRUSZÓW, ŻEROMIŃSKA 17A
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: TUSZYN
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13788.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13788.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15470.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena oferty służyć będzie tylko i wyłącznie do porównania i oceny ofert. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie będą służyły do rozliczeń z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.Maksymalna wartość umowy, która została podana w SIWZ (i która jest wpisana do umowy) wynosi 60 000 netto PLN.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Obręb Rydzyny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zdzisław Białowąs PUK "BIZMEX"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kruszów, Żeromińska 17A
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: TUSZYN
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13697.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13697.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18026.88
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena oferty służyła tylko i wyłącznie do porównania i oceny ofert. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie będą służyły do rozliczeń z Wykonawcą na etapie realizacji umowy. Maksymalna wartość umowy, która została podana w SIWZ (i która jest wpisana do umowy) wynosi 60 000 netto PLN.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: