Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi w zakresie przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w 2019 r. ? Nr 21/19/N

lubelskie, Dęblin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510110422-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-521 Dęblin
Ulica
ul. Brygady Pościgowej
Nr telefonu
81 551 75 25
Email
przetargi.41blsz@wp.pl
Strona www
www.41blsz.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510110422-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.
41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Usługi w zakresie przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w 2019 r. - Nr 21/19/N

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541103-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5, 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 551 75 25, e-mail przetargi.41blsz@wp.pl, faks 81 551 95 36.
Adres strony internetowej (url): www.41blsz.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w 2019 r. - Nr 21/19/N
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
21/19/N
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowiącym Załącznik Nr 1a do SIWZ i w ogólnych warunkach umowy (dla poszczególnych części zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ). Szczegółowy wykaz sprzętu lotniskowego podlegający przeglądom okresowym i naprawom: a. oczyszczarki lotniskowe: - CJS 914 SUPER II na sam MERCEDES ACTROS o nr SL-13006, - TJS 560 na sam. MERCEDES ACTROS o nr SL-13020, - TJS 560 na sam. MERCEDES ACTROS o nr SL-13021, b. odkurzacze lotniskowe: - BEAM 9500 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr IN-05524/UC 02851, - AS 990 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr SL-40333/UA 04009, - AS750 M-1 na sam. VOLVO FM7 o nr L-01538/UAX 5114, c. polewarko-zmywarki: - MPZ 8000 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr IN-30014/ UC 02846, - ORION PP-2 na sam. MAN TGM 26.290 o nr UD 01530, d. zgarniacze śniegu: - na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01375, - na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01376 - na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01617. 2. Dla każdej pozycji sprzętu lotniskowego, wymienionego w załączniku nr 1a do SIWZ - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednorazowego przeglądu - w zakresie określonym w kolumnie "opis przeglądu" oraz "planowany przegląd" za cenę wskazaną w formularzu ofertowym - załączniku Nr 1 do SIWZ (cena brutto przeglądu). Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu, tj. m.in. koszty dojazdu do Zamawiającego, koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądu, robocizny; w przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do stacji obsługi Wykonawcy koszty z tym związane ponosi Wykonawca; oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. W ramach realizowanej usługi Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości do przystąpienia do wykonywania usługi przeglądu i naprawy (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości do przystąpienia do wykonywania usługi przeglądu i naprawy (usunięcia usterki lub awarii) na każde zgłoszenie mailowe/faksowe Zamawiającego - przez okres obowiązywania umowy na poziomie zadeklarowanym w formularzu ofertowym - załączniku nr do SIWZ - maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia wysłanego mailem lub faksem na adres/numer Wykonawcy, w ciągu których wykonawca jest w stanie przystąpić do wykonywania usługi przeglądu i naprawy (usunięcia usterki lub awarii), tzn.: - w przypadku przeglądu - Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie stawić się u Zamawiającego i rozpocząć realizację przeglądu; - w przypadku przeglądu i stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada - Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie stawić się u Zamawiającego i rozpocząć realizację przeglądu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba - również w dniu stawienia się w celu wykonania przeglądu - zdiagnozować usterkę lub awarię; - w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie stawić się u Zamawiającego i zdiagnozować usterkę lub awarię. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 niezależnych części: Część I - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy oczyszczarki lotniskowej CJS 914 SUPER II na sam MERCEDES ACTROS o nr SL-13006 (samochód), odkurzacza lotniskowego BEAM 9500 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr UC 02851 (samochód), odkurzacza lotniskowego AS 990 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr UA 04009 (samochód), odkurzacza lotniskowego AS750 M-1 na sam. VOLVO FM7 o nr UAX 5114 (samochód), oczyszczarki lotniskowej TJS 560 na sam. MERCEDES ACTROS o nr SL-13021 (samochód),oczyszczarki lotniskowej TJS 560 na sam. MERCEDES ACTROS o nr SL-13020 (samochód), polewarko-zmywarki MPZ 8000 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr UC 02846 (samochód), zgarniacza śniegu na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01617 (kosiarka przednia i tylna, wirnikowy zgarniacz śniegu) Część II - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy odkurzacza lotniskowego AS750 M-1 na sam. VOLVO FM7 o nr L-01538 (zabudowa), odkurzacza lotniskowego AS 990 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr SL-40333 (zabudowa), oczyszczarki lotniskowej CJS 914 SUPER II na sam MERCEDES ACTROS o nr SL-13006 (zabudowa), oczyszczarki lotniskowej TJS 560 na sam. MERCEDES ACTROS o nr SL-13021(zabudowa), oczyszczarki lotniskowej TJS 560 na sam. MERCEDES ACTROS o nr SL-13020 (zabudowa), polewarko-zmywarki MPZ 8000 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr IN-30014 (zabudowa) Część III - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy polewarko-zmywarki ORION PP-2 na sam. MAN TGM 26.290 o nr UD 01530 (samochód) Część IV - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy zgarniacza śniegu na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01375 (samochód), zgarniacza śniegu na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01376 (samochód),zgarniacza śniegu na sam. MERCEDES UNIMOG U400 o nr UD 01617 (samochód) Część V - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy zgarniacza śniegu na sam. MERCEDES UNIMOG U400 HIAB ŻURAW nr fab. BL099HP00001 (zabudowa), zgarniacza śniegu na sam. MERCEDES UNIMOG U400 HIAB ŻURAW nr fab.BL099HP00005 (zabudowa) Część VI - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy odkurzacza lotniskowego BEAM 9500 na sam. MERCEDES AXOR 1824 o nr IN-05524 (zabudowa) Część VII - Usługa w zakresie przeglądu i naprawy polewarko-zmywarki ORION PP-2 na sam. MAN TGM 26.290 o nr fab. 47 (zabudowa) Dotyczy części I, II, III, IV, V, VI, VII: 4. Sposób wykonania usługi: 1) Usługa przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego będzie wykonywana na terenie 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Koszty dojazdów Wykonawcy do Zamawiającego powinny być wliczone w zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - nie podlegają one odrębnej zapłacie. 2) Wykonawca będzie wykonywał usługi przeglądów w sposób i w zakresie szczegółowo określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej części stanowiącym Załącznik Nr 1a do SIWZ oraz w formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. 3) W ramach realizowanej usługi Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości do przystąpienia do wykonywania usługi przeglądu i naprawy (usunięcia usterki lub awarii) na każde zgłoszenie mailowe/faksowe Zamawiającego - przez okres obowiązywania umowy. 4) W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do stacji obsługi Wykonawcy koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Koszt ten nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 5) Przeglądy i naprawy sprzętu lotniskowego będą wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi, przewidzianymi dla danego sprzętu. 6) Przeglądy sprzętu lotniskowego Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z komunikatem komputera pojazdu lub zgodnie z cyklem obsługi (dla poszczególnych pozycji określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej części zamówienia - załącznika nr 1a do SIWZ - w kolumnie planowany przegląd i kolumnie opis przeglądu). 7) Czynności przeglądów i napraw sprzętu lotniskowego będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na jego mailowe/faksowe zgłoszenie. 8) Usługi przeglądu sprzętu lotniskowego - w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia danej części zamówienia - załączniku nr 1a do SIWZ - dla danej pozycji (jednostki) sprzętu mają charakter jednorazowy, natomiast usługi napraw sprzętu lotniskowego mogą wystąpić kilkukrotnie dla danej jednostki sprzętu (w przypadku wystąpienia konieczności ich realizacji). 9) Czynności przeglądu poszczególnych pozycji sprzętu lotniskowego wykonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 10) Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszym zamówieniem na podstawie pojedynczych zgłoszeń mailowych/faksowych kierowanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 11) W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada lub zlecenia naprawy przez Zamawiającego (naprawa awaryjna), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół awarii określający rodzaj usterki lub awarii i wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie kosztorysu jej usunięcia w rozbiciu na wartość roboczogodzin oraz wartość części zamiennych w terminie 3 dni kalendarzowych od chwili przystąpienia do wykonywania usługi naprawy (stawienia się u Zamawiającego i zdiagnozowania usterki lub awarii). 12) Zatwierdzenie przez Zamawiającego kosztorysu napraw będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy. 13) Części i materiały niezbędne do wykonania napraw, o których mowa w pkt 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie. Zamawiający jest uprawniony do zakupu w/w części i materiałów od podmiotu trzeciego, w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje rozliczenie tych części w kwotach przekraczających ceny rynkowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy. 14) W przypadku, gdy konieczność wykonania naprawy sprzętu powstała z winy Wykonawcy - całkowite koszty jej wykonania ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przeglądu sprzętu lotniskowego, nienależytym usunięciem awarii lub nienależytym wykonaniem prac naprawczych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt łącznie z wymianą uszkodzonych części. 15) Wykonawca zobowiązany jest dokonać każdorazowej naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zatwierdzonego kosztorysu naprawy mailem lub faksem. 16) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wykonanie usługi naprawy wymaga pozyskania części zamiennych, które nie są możliwe do pozyskania w terminie, o którym mowa w pkt. 15 - termin na naprawę sprzętu lotniskowego może być przedłużony o 7 dni kalendarzowych. Okoliczności te musi jednak wykonawca udokumentować (uwiarygodnić), a przedłużenie terminu na naprawę musi być zaakceptowane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 17) Przegląd danej jednostki sprzętu musi być wykonany w terminie maksymalnie 2 dni kalendarzowych od zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu przystąpienia do wykonywania usługi przeglądu (stawienia się u Zamawiającego). 18) Wykonanie usługi przeglądu lub naprawy będzie potwierdzone przez strony lub ich przedstawicieli w formie protokołu wykonania usługi. W przypadku, gdy Zamawiający lub jego przedstawiciel stwierdzi niewłaściwe lub nieprawidłowe wykonanie usługi, ma on prawo do odmowy podpisania protokołu wykonania usługi. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach. 19) Strony komisyjnie przystąpią do sprawdzenia wykonania usługi. W przypadku potwierdzenia niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie stwierdzone nieprawidłowości, na własny koszt, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia ich stwierdzenia. 20) Po każdorazowym wykonaniu usługi przeglądu i naprawy Wykonawca wystawi Zamawiającemu oddzielną fakturę VAT. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym ostatnią fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15.12.2019 roku. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 21) Za robociznę podczas wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego) - Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto za 1 roboczogodzinę wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego określoną w formularzu ofertowym - załączniku Nr 1 do SIWZ pomnożoną przez zaakceptowaną przez siebie liczbę roboczogodzin przewidzianych na daną naprawę. 22) Za części zamienne wykorzystane do wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego) Zamawiający zapłaci cenę według cen brutto określonych w fakturze zakupu tych części przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem zapisów punktu 13). Do faktury VAT za wykonanie usługi naprawy Wykonawca dołączy kserokopię faktury zakupu części zamiennych. 23) Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania obsług i napraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz aktualną wiedzą techniczną. 24) Przewidywany zakres zamówienia w zakresie napraw sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego): - przewidywany maksymalny zakres zamówienia w zakresie napraw sprzętu lotniskowego (przewidywana szacunkowa kwota brutto na koszty robocizny - roboczogodzin oraz potrzebnych części zamiennych): część I: 6 150,00 zł brutto, część II: 9.840,00 zł brutto, część III: 1.230,00 zł brutto, część IV: 2.460,00 zł brutto, część V: 3.075,00 zł brutto, część VI: 6.150,00 brutto, część VII: 588,34 zł brutto, Planowana kwota może ulec zwiększeniu - w sytuacji, gdy wybrana w danej części oferta Wykonawcy w zakresie przeglądów sprzętu lotniskowego będzie niższa niż szacowana. Planowana kwota może ulec zmniejszeniu - w sytuacji, gdy wybrana w danej części oferta Wykonawcy w zakresie przeglądów sprzętu lotniskowego będzie wyższa niż szacowana. 5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi (na podst. art. 36 a) ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). 6. Wymogi dotyczące zatrudnienia: 6.1. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy: czynności przeglądu i naprawy (konieczność naprawy stwierdzona przy dokonanym przeglądzie i naprawy awaryjne) sprzętu lotniskowego. Inne ewentualne osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę - pozostaje to w gestii Wykonawcy. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących czynności przeglądu i naprawy (konieczność naprawy stwierdzona przy dokonanym przeglądzie i naprawy awaryjne) sprzętu lotniskowego. Sposób weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje dla Wykonawcy: 6.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.3. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca przedstawi zamawiającemu: 1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 6.1., a których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 6.1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z poźn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W określonych wyżej dokumentach dane osobowe i inne dane należy oznaczyć jako chronione, niepodlegające udostępnianiu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 6.1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6.1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 50110000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: część I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47876.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INTEGRA SERVICE Sp. z o. o.
Email wykonawcy: info@integra.gd.pl
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 20
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59040.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 615.00 PLN brutto
IV.8) Informacje dodatkowe:
Uwagi do części: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy: 59040.00 PLN (jest to jednocześnie Oferta z najniższą ceną/kosztem i Oferta z najwyższą ceną/kosztem Wykonawca zaoferował: 1) cena brutto za wykonanie przeglądów sprzętu lotniskowego: 52890.00 zł; 2) cena brutto za 1 roboczogodzinę wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego): 344.40 zł Umowa z Wykonawcą została zawarta do maksymalnej kwoty brutto: - 52890.00 zł w zakresie przeglądów sprzętu lotniskowego; - 6150.00 zł w zakresie napraw sprzętu lotniskowego (wartość pierwotnie przewidziana) łącznie przeglądy i naprawy część I - do kwoty 59040.00 zł

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: część II
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 17.05.2019 r. unieważnił postępowanie w zakresie części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części II ponieważ w tej części postępowania do upływu wyznaczonego w postępowaniu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty (nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta na część II postępowania).

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: część III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5831.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INTEGRA SERVICE Sp. z o. o.
Email wykonawcy: info@integra.gd.pl
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 20
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7995.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7995.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7995.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 615.00 PLN brutto
IV.8) Informacje dodatkowe:
Uwagi do części: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy: 7995.00 PLN (jest to jednocześnie Oferta z najniższą ceną/kosztem i Oferta z najwyższą ceną/kosztem) Wykonawca zaoferował: 1) cena brutto za wykonanie przeglądów sprzętu lotniskowego: 6765.00 zł; 2) cena brutto za 1 roboczogodzinę wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego): 344.40 zł Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta do maksymalnej kwoty brutto: - 6765.00 zł w zakresie przeglądów sprzętu lotniskowego; - 1230.00 zł w zakresie napraw sprzętu lotniskowego (wartość pierwotnie przewidziana) łącznie przeglądy i naprawy część III - do kwoty 7995.00 zł

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: część IV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12522.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INTEGRA SERVICE Sp. z o. o.
Email wykonawcy: info@integra.gd.pl
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 20
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19065.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19065.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19065.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 615.00 PLN brutto
IV.8) Informacje dodatkowe:
Uwagi do części: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy: 19065.00 PLN (jest to jednocześnie Oferta z najniższą ceną/kosztem i Oferta z najwyższą ceną/kosztem Wykonawca zaoferował: 1) cena brutto za wykonanie przeglądów sprzętu lotniskowego: 16605.00 zł; 2) cena brutto za 1 roboczogodzinę wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego): 344.40 zł Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta do maksymalnej kwoty brutto: - 16605.00 zł w zakresie przeglądów sprzętu lotniskowego; - 2460.00 zł w zakresie napraw sprzętu lotniskowego (wartość pierwotnie przewidziana) łącznie przeglądy i naprawy część IV - do kwoty 19065.00 zł

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: część V
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 17.05.2019 r. unieważnił postępowanie w zakresie części V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części V ponieważ w tej części postępowania do upływu wyznaczonego w postępowaniu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty (nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta na część V postępowania).

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: część VI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45328.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INTEGRA SERVICE Sp. z o. o.
Email wykonawcy: info@integra.gd.pl
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 20
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22140.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 615,00 Pln brutto
IV.8) Informacje dodatkowe:
Uwagi do części: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy: 22140.00 PLN (jest to jednocześnie Oferta z najniższą ceną/kosztem i Oferta z najwyższą ceną/kosztem Wykonawca zaoferował: 1) cena brutto za wykonanie przeglądów sprzętu lotniskowego: 15990.00 zł; 2) cena brutto za 1 roboczogodzinę wykonania usługi naprawy sprzętu lotniskowego (usunięcia usterki lub awarii - w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu sprzętu konieczności naprawy sprzętu powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz w przypadku zlecenia napraw awaryjnych przez Zamawiającego): 344.40 zł Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta do maksymalnej kwoty brutto: - 15.990,00 zł w zakresie przeglądów sprzętu lotniskowego; - 6.150,00 zł w zakresie napraw sprzętu lotniskowego (wartość pierwotnie przewidziana) łącznie przeglądy i naprawy część VI - do kwoty 22140.00 zł

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: część VII
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 17.05.2019 r. unieważnił postępowanie w zakresie części VII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części VII ponieważ w tej części postępowania do upływu wyznaczonego w postępowaniu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty (nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta na część VII postępowania).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: