Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Debowej i 3 Maja - Etap III.

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510109890-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-861 Sopot
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 21 15; 551 72 61
Email
zdiz-inwestycje@sopot.pl
Strona www
bip.zdiz.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510109890-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie: Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Debowej i 3 Maja - Etap III.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 22120997300000, ul. al. Niepodległości  930, 81-861  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 21 15; 551 72 61, e-mail zdiz-inwestycje@sopot.pl, faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (url): bip.zdiz.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: bip.zdiz.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Debowej i 3 Maja - Etap III.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
16/TI/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych, w szczególności: wzmocnienie i naprawa muru oporowego, naprawa istniejących elementów ogrodzenia, wykonanie izolacji systemowej pionowej, wzmocnienie skarpy geosyntetykami, wykonanie nowej balustrady betonowej z tralek, wykonanie impregnacji antygraffiti i biobójczej muru oraz powierzchni betonowych, odtworzenie wszystkich zniszczonych znaków geodezyjnych na ogrodzeniu i murze oporowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211600-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Remont muru położonego w Sopocie od strony ul.Dębowej i ul. 3 Maja - Etap III.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167729.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane "WABAR" Waldemar Wasiluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 2/1
Kod pocztowy: 83-000
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 206307.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 206307.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 206307.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający powyższe zamówienie prowadził uprzednio na podstawie art. 39 Ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 30.04.2019 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.04.2019r. do godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego, Zamawiający nie zmieniając w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia, udzielił zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: