Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont ciągów pieszych wraz ze ścieżką rowerową i miejscami postojowymi w pasie dróg ul. Siewnej, ul. Borowej, ul. Wieczność oraz remont...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540112572-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-447 Łódź
Ulica
ul. Piotrkowska
Nr telefonu
42 6384959, 6384911
Email
k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Strona www
www.zdit.uml.lodz.pl;http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540112572-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549932-N-2019
Data: 22.05.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173, 90-447  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl;http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-07, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, dokumenty lub oświadczenia złożone w postępowaniu sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, dokumenty lub oświadczenia złożone w postępowaniu sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ciągów pieszych wraz ze ścieżką rowerową i miejscami postojowym w pasie dróg ul. Siewnej, ul. Borowej, ul. Wieczność, 2) remont miejsc postojowych w pasie drogi ul. Wierności oraz ul. Siewnej na odcinku od ul. Azaliowej do ul. Omłotowej,3) remont nawierzchni jezdni ul. Borowej na odcinku od ul. Solec do ul. Siewnej.Łączny zakres prac obejmuję min.:Łączny zakres prac obejmuję min.: 1.) Zabezpieczenie pni drzew 2.) Rozebranie obrzeży 8x30x100 cm na podsypce piaskowej wraz z dowozem na odkład 3.) Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z dowozem na odkład 4.) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 5 cm do 16 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 5.) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm oraz kostki granitowej nieregularnej 8/11 na podsypce cem - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z dowozem na odkład. 6.) Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 25x25 i 50x50 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z odwozem na odkład 7.) Rozebranie podbudowy z kruszywa gr do 20 cm i podbudowy betonowej do 30 cm wraz odwozem na odkład 8.) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton wraz z dowozem na odkład. 9.) Demontaż tarcz znaków i slupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 10.) Demontaż słupa teletechnicznego i fundamentu wraz z odwozem na odkład. 11.) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 12.) Koryta wykonane ręcznie do głębokości 25 cm w gruncie kat III-IV 13.) Koryta wykonane mechanicznie do głębokości 25 cm w gruncie kat. II-VI 14.) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15.) Wywóz gruntu z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 15km samochodami samowyładowczymi 16.) Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ( kat.gr I-IV) - dalsze 15 km 17.) Opłata środowiskowa za przyjęcie na wysypisko ziemi z wykopów 18.) Dodatek za czyszczenie drogi i ulic z ziemi wnoszonej na kołach środków transportu 19.) Podbudowy z kruszyw łamanych grubości 17 cm 20.) Podbudowy z kruszyw łamanych grubości 18 cm 21.) Podbudowa z kruszyw łamanych grubości 20 cm 22.) Podbudowa z kruszyw łamanych grubości 25 cm 23.) Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1 5/2 wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją - obok czynnego pasa jezdni 24.) Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1 5/2 wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją - obok czynnego pasa jezdni 25.) Chodniki z płyt betonowych 25x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26.) Chodniki z płyt betonowych grafitowych niefazowanych 30 x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27.) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 28.) Nawierzchnie z kostki nieregularnej 8/11 o wysokości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 29.) Nawierzchnia z płytek polimerobetonowych białych ryflowanych 30x30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30.) Nawierzchnia z płytek polimerobetonowych żółtych guzkowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 31.) Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna asfaltowa dla ruchu KR1-KR2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm 32.) Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa dla ruchu KR1-KR2 o grubości po zagęszczeniu 4cm 33.) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa ścieralna/ dla ruchu KR4 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową - frezowanie grubość 5 cm 34.) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa wiążąca/ dla ruchu KR4 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową - frezowanie grubość 6 cm 35.) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 10 m i prostych 36.) Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej- obok czynnego pasa jezdni 37.) Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 10 m i prostych 38.) Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 39.) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - rozmiar średni 40.) Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne 41.) Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - rozmiar mini 42.) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 43.) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejścia dla pieszych i przejazdy 44.) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładki - przejazdy kolor czerwony 45.) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładki - przejazdy kolor niebieski 46.) Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i elektrycznych 47.) Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych 48.) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 49.) Wymiana pokrywy i ramy studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 50.) Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 51.) Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 52.) Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 53.) Mechaniczne karczowanie pni ( śr.56-65 cm) 54.) Mechaniczne karczowanie pni ( śr. 66 cm i powyżej) 55.) Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu(drobne gałęzie, korzenie, kora) wraz z wywożeniem gałęzi na odległość do 15 km 56.) Mechaniczne karczowanie karpin wraz z odwozem na odkład do 15 km 57.) Sadzenie drzew liściastych Dąb szypułkowy średnicy 14-16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 58.) Sadzenie drzew liściastych Lipa krymska średnicy 14-16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 59.) Sadzenie drzew liściastych Wiśnia piłkowana odmiany Ammanogawa średnicy 14 - 16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 60.) Sadzenie drzew liściastych Wiśnia piłkowana odmiany Kanzan średnicy 14 - 16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości; 0,7/0/7 m 61.) Sadzenie drzew liściastych Wiśnia piłkowana odmiany Kiku- Shidare Sakura średnicy 14 - 16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz 2), w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy. 3.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzu cenowym stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 4. powyżej oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu 1). Zabezpieczenie pni drzew 2.) Rozebranie obrzeży 8x30x100 cm na podsypce piaskowej wraz z dowozem na odkład 3)Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z dowozem na odkład 4) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 5 cm do 16 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 5) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm oraz kostki granitowej nieregularnej 8/11 na podsypce cem - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z dowozem na odkład. 6) Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 25x25 i 50x50 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z odwozem na odkład 7) Rozebranie podbudowy z kruszywa gr do 20 cm i podbudowy betonowej do 30 cm wraz odwozem na odkład 8) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton wraz z dowozem na odkład. 9) Demontaż tarcz znaków i słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 10) Demontaż słupa teletechnicznego i fundamentu wraz z odwozem na odkład. 11) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 12) Koryta wykonane ręcznie do głębokości 25 cm w gruncie kat III-IV 13) Koryta wykonane mechanicznie do głębokości 25 cm w gruncie kat. II-VI 14) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15) Wywóz gruntu z korytowania - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 15km samochodami samowyładowczymi 16) Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ( kat.gr I-IV) - dalsze 15 km 17) Opłata środowiskowa za przyjęcie na wysypisko ziemi z wykopów 18) Dodatek za czyszczenie drogi i ulic z ziemi wnoszonej na kołach środków transportu 19) Podbudowy z kruszyw łamanych grubości 17 cm 20) Podbudowy z kruszyw łamanych grubości 18 cm 21) Podbudowa z kruszyw łamanych grubości 20 cm 22) Podbudowa z kruszyw łamanych grubości 25 cm 23) Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1 5/2 wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją - obok czynnego pasa jezdni 24) Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1 5/2 wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją - obok czynnego pasa jezdni 25) Chodniki z płyt betonowych 25x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26) Chodniki z płyt betonowych grafitowych niefazowanych 30 x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 28) Nawierzchnie z kostki nieregularnej 8/11 o wysokości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 29) Nawierzchnia z płytek polimerobetonowych białych ryflowanych 30x30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30) Nawierzchnia z płytek polimerobetonowych żółtych guzkowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 31) Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna asfaltowa dla ruchu KR1-KR2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm 32) Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa dla ruchu KR1-KR2 o grubości po zagęszczeniu 4cm 33) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa ścieralna/ dla ruchu KR4 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową - frezowanie grubość 5 cm 34) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa wiążąca/ dla ruchu KR4 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową - frezowanie grubość 5 cm 35) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 10 m i prostych 36) Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej- obok czynnego pasa jezdni 37) Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 10 m i prostych 38) Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 39) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - rozmiar średni 40) Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne 41) Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - rozmiar mini 42) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 43) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejścia dla pieszych i przejazdy 44) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładki - przejazdy kolor czerwony 45) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładki - przejazdy kolor niebieski 46) Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i elektrycznych 47) Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych 48) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 49) Wymiana pokrywy i ramy studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 50) Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 51) Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 52) Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 53) Mechaniczne karczowanie pni ( śr.56-65 cm) 54) Mechaniczne karczowanie pni ( śr. 66 cm i powyżej) 55) Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu(drobne gałęzie, korzenie, kora) wraz z wywożeniem gałęzi na odległość do 15 km 56) Mechaniczne karczowanie karpin wraz z odwozem na odkład do 15 km 57) Sadzenie drzew liściastych Dąb szypułkowy średnicy 14-16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 58) Sadzenie drzew liściastych Lipa krymska średnicy 14-16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 59) Sadzenie drzew liściastych Wiśnia piłkowana odmiany Ammanogawa średnicy 14 - 16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m 60) Sadzenie drzew liściastych Wiśnia piłkowana odmiany Kanzan średnicy 14 - 16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości; 0,7/0/7 m 61) Sadzenie drzew liściastych Wiśnia piłkowana odmiany Kiku- Shidare Sakura średnicy 14 - 16 cm na wysokości 100 cm form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów: średnica głębokości ; 0,7/0/7 m. 62)Usunięcie kolizji ze słupem oświetleniowym wraz z wykonaniem przyłącza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz 2), w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy. 3.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzu cenowym stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 4. powyżej oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: