Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510112723-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510112723-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Miasto Białystok: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt partnerski: "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF", Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516176-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDM-IX.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga w Białymstoku na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. F. Kleeberga do drogi wewnętrznej ul. gen. St. Maczka o łącznej długości około 400 m, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 2. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) budowę ścieżki rowerowej, w tym: a) roboty ziemne i rozbiórkowe, b) wykonanie ścieżki rowerowej, c) przebudowa istniejącego przepustu, d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 2) wycinkę drzew i krzewów, 3) pionową regulację istniejących naziemnych elementów infrastruktury technicznej, 4) pełną obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację powykonawczą w ilości 5 egz., w tym 2 egz. w kolorze), 5) badania zagęszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku Oddział Białystok. ul. H. Sienkiewicza 55a, 15-002 Białystok, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, z wyłączeniem gwarancji dotyczącej oznakowania cienkowarstwowego, która wynosi 1 rok. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ "Opis kryteriów i sposobu oceny ofert". 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie robót budowlanych objętych zamówieniem wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ, poz. 1) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. 8. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 9. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego) i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) 1 tablicy informacyjno-pamiątkowej dwustronnej o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html, z materiału trwałego, stale zachowującego płaską powierzchnię (np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, na 2 słupach mocujących.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 778382.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROBET Firma Drogowa J.A. Choćko
Email wykonawcy: biuro@probet.com.pl
Adres pocztowy: ul. Szosa Knyszyńska 2
Kod pocztowy: 15-694
Miejscowość: Białystok-Fasty
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 512193.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 512193.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 690963.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: