Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie inwentaryzacji cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510112003-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510112003-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Miasto Białystok: Wykonanie inwentaryzacji cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540122-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540086406-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie inwentaryzacji cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DGK-IV.271.31.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (po przeprowadzeniu pomiarów w terenie z użyciem urządzenia GPS) wszystkich cieków naturalnych, urządzeń wodnych oraz rowów przydrożnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z ich ewidencją sporządzoną na mapie sytuacyjnej (topograficznej) w skali 1:5000 lub 1:10000, na której należy zaznaczyć wszystkie cieki naturalne, urządzenia wodne, rowy przydrożne oraz istniejące na nich budowle (np. przepusty, mosty itp.). 2) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu faktycznego wszystkich cieków naturalnych, urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli (np. przepusty, itp.). 3) Wykonanie profili podłużnych i przekroi poprzecznych wszystkich cieków naturalnych, urządzeń wodnych oraz rowów przydrożnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku. Przekroje poprzeczne należy wykonać w miejscach charakterystycznych nie rzadziej niż co 100 m. 4) Wykonanie ewidencji, która musi zawierać w szczególności tabelaryczny wykaz wszystkich cieków naturalnych, urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli (np. przepusty, mosty itp.). 5) Wprowadzenie do inwentaryzacji, ewidencji nazw cieków naturalnych, urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz hektometrażu wlotów, wylotów i budowli (np. przepustów itp.). 6) Zaznaczenie (w ewidencji oraz na mapie sytuacyjnej) cieków naturalnych, urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli, należących do Miasta Białystok oraz innych podmiotów. 7) Podanie numerów wszystkich działek ewidencyjnych wraz z obrębami, na których zlokalizowane są cieki naturalne, urządzenia wodne, rowy przydrożne oraz istniejące na nich budowle. 8) Wykonanie opisu stanu technicznego zinwentaryzowanych cieków naturalnych, urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli (np. przepusty, itp.) wraz z wykazem wymaganych prac remontowych. 9) Określenie zobowiązań Miasta Białystok do wykonywania prac konserwacyjnych na poszczególnych ciekach naturalnych, urządzeniach wodnych wskazanych w decyzjach administracyjnych. 10) Przygotowanie danych do przeniesienia do systemu GIS. 3. Odpowiedzialność za jakość, kompletność i prawidłowość przekazywanej dokumentacji ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację zgodnie z przedmiotem zamówienia w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie *.shp *.doc i *.pdf oraz załączniki graficzne w formacie *.jpg lub *.bmp. 5. Transport, materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 111713.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KLASTER Robert Mielczarek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dzierawy 61A
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 516600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie