Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510113963-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510113963-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Miasto Białystok: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536676-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DIN-II.271.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych zaprojektowanych w internatach, w zakresie ich przebudowy i rozbudowy:: 1) część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, 2) część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ opracowanych dla każdej placówki oddzielnie odpowiednio przez Meander Krzysztof Szerszeń z Białegostoku (część I) i DF-Studio Projektowe s.c. z Białegostoku (część II). 2. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu należy przekazać oddzielnie na konta bankowe Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 5. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 8 do SIWZ). 6. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania robót) Zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie (zał. nr 7 do SIWZ). 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach. 3. Wykonanie robót najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych wykonawca winien zaplanować w okresie wakacji, kiedy internaty nie będą czynne. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania harmonogramów prowadzenia prac z dyrekcją obu placówek. 5. Koszty pracy bądź dzierżawy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach, zgodnie z zapisem w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. W pozycjach kosztorysu dotyczących pracy i dzierżawy rusztowań wykonawca zobowiązany jest wstawić wartość "0".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45212413-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
- w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena jedynej złożonej w tej części postępowania oferty - 1 549 631,36 zł brutto Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane APK Artur Peczyk, Pasynki 56, 16-060 Zabłudów, przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 890 000,00 zł brutto, a brak jest środków finansowych na jej zwiększenie.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
- w części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07 maja 2019 r. do godz. 10:45, nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: