Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina

wielkopolskie, Golina

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510113676-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-590 Golina
Ulica
ul. Nowa
Nr telefonu
063 2418095 w. 50, 51
Email
inwestycje@golina.pl
Strona www
www.golina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510113676-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Gmina Golina: Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548743-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina Przedmiotem zamówienia objęto dostawę i rozłożenie destruktu asfaltowego na długości 3 600 mb o szerokości 3,5 - 4 mb (najdłuższy odcinek wynosi 800 mb a najkrótszy 150 mb) - ogółem powierzchnia dróg - 13 350 m2. W zakres zamówienia wchodzi zakup destruktu asfaltowego w ilości 2 500 ton oraz kruszywa betonowego w ilości 400 ton w celu podbudowy, transport materiału na wskazane przez zamawiającego drogi, profilowanie równiarką drogi przed położeniem destruktu, ułożenie destruktu asfaltowego równiarką grubość warstwy destruktu - 10 cm po zagęszczeniu, zagęszczenie destruktu walcem drogowym. Poprzez destrukt asfaltowy należy rozumieć materiał mineralno - bitumiczny rozkruszony do max 31,5 mm, w postaci okruchów wiązanych lepiszczem bitumicznym powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia. Destrukt użyty do realizacji zamówienia nie może być hałdowany dłużej niż 2 lata, musi pochodzić z górnych warstw frezowanego asfaltu SMA i zawierać co najmniej 80% pierwotnego lepiszcza masy asfaltowej. Zamawiający wymaga aby destrukt asfaltowy posiadał dopuszczenie do stosowania jako materiał budowlany do utwardzania dróg. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów, na każde wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania pochodzenia i parametrów oferowanego frezu asfaltowego. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonanego z kruszywa betonowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z destruktu asfaltowego należy wykonać z zastosowaniem 400 ton. Kruszywo to należy zastosować w miejscach dużych ubytków w istniejącej nawierzchni, których nie można zlikwidować poprzez samo profilowanie. W celu wyprofilowania drogi w miejscowości Głodowo ozn. jako działka nr 171/1 należy, przed przystąpieniem do równania terenu, usunąć korzenie pozostałe po wycince drzew. W przypadku konieczności podnoszenie studzienek i zaworów wodociągowych. Parametry dróg przeznaczone do remontu z destruktu asfaltowego: L.p. Miejscowość/odcinek Szerokość[m Długość[m] Powierzchnia [m2] Nr drogi/nr działki 1 Lubiecz 3,5 180 630 nr drogi 472005 2 Przyjma 3,5 170 595 nr drogi 472005 3 Brzeźniak 4,0 800 3200 nr drogi 472020 4 Głodowo 4,0 400 1600 dz. nr 171/1 5 Sługocinek 3,5 450 1575 nr drogi 472010 6 Radolina 3,5 150 525 dz. nr 159/10 7 Adamów-Kolonia 3,5 500 1750 nr drogi 472009 8 Kawnice 3,5 650 2275 nr drogi 472029 9 Kolno 4,0 300 1200 nr drogi 472028 Razem 13 350 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, ogólne specyfikacje techniczne oraz wzór umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113620-7

Dodatkowe kody CPV: 14212200-2, 45233142-6, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; Przyczyna unieważnienia: W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta Wykonawcy: "ROLMEX" Firma Handlowo - Usługowa Władysław Marcinkowski, Cienin Zaborny 49, 62-400 Słupca, z ceną: 426 933,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100). Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi: 211 560,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie