Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE W RAMACH PROJEKTU "REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510113468-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510113468-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE W RAMACH PROJEKTU "REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO" z podziałem na części - 3 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522367-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE W RAMACH PROJEKTU "REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO" z podziałem na części - 3 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.Oś.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnego, bez wad, spełniającego wymagania polskich norm i dyrektyw UE wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego". Zamówienie obejmuje dostawę: Część nr 1: JEDNOSTKI CENTRALNE A, B i C ORAZ MONITORY DO JEDNOSTEK A i C, ELEMENTY ZASTĘPCZE DO JEDNOSTEK B i C, OPROGRAMOWANIE BIUROWE i SPECJALISTYCZNE; Część nr 2: SPRZĘT POMIAROWY Część nr 3: DRUKARKI SIECIOWE i URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest kupowany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in.: ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie znajdujących się pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 18/20, 81-704 Sopot. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, poszczególnych jego części - zadań, zawarte jest w opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej - załącznik nr 4 do siwz. Certyfikaty i licencje wymienione w załączniku nr 4 do siwz_specyfikacji technicznej sprzętu i oprogramowania Wykonawca dostarczy wraz z dostarczanymi komputerami, sprzętem i oprogramowaniem Okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji to 36 miesięcy, minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na zaoferowane urządzenia to 24 miesiące. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w siwz zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, ewentualnie normy, aprobaty, specyfikacje lub systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 uPzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w siwz a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48771000-3, 48322000-1, 30232100-5, 38520000-6, 38552000-9, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy na daną część. Minimalny, pożądany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 10 dni. Oferowany przez Wykonawcę w składanej ofercie termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: SPRZĘT POMIAROWY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1703.55
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PART - AD Artyur Dyrda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grzechynia 635
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowość: Maków Podhalański
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2095.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2095.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2095.37
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie