Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510113452-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510113452-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Miasto Białystok: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608355-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500239736-N-2018, 500253112-N-2018, 500264594-N-2018, 500276031-N-2018, 500289474-N-2018 itd.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DIN-III.271.29.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26 Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy, 15-427 Białystok ul. Lipowa 4, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 4. W ramach zamówienia zgodnie z Decyzją Nr PKPK-S-V/304/2017 z dnia 28.01.2017 r. należy dokonać wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z ich wykarczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki należy pociąć na kłody o dł. 1,2 m, odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ułożyć naprzemiennie końcami grubszymi i cieńszymi, w równe stosy o wys. do 1 m, gałęzie zutylizować. Obowiązkiem Wykonawcy jest także wykonanie nasadzeń zastępczych. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 7. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4 zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 8 do SIWZ). 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 11. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 13. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) tablicy informacyjnej, której format i treść muszą być zgodne z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r. Przed przystąpieniem do wykonania tablicy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie, treści, formy i materiałów, z których tablica będzie wykonana. Przedmiotowy podręcznik dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214220-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10995018.97
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sungrant Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@sungrant.pl
Adres pocztowy: ul. Ciesielska 2/23
Kod pocztowy: 15-542
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11793920.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11793920.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14742077.87
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: