Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni m.st. Warszawy, rejon 4 (dzielnica Mokotów)

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510112970-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-528 Warszawa
Ulica
Hoża
Nr telefonu
+48 22 2774201
Email
zamowienia@zzw.waw.pl
Strona www
www.zzw.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510112970-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni m.st. Warszawy, rejon 4 (dzielnica Mokotów)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a, 00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni m.st. Warszawy, rejon 4 (dzielnica Mokotów)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
72/WR/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni m.st. Warszawy, rejon 4 (dzielnica Mokotów)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 407539.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZIELONY ŚWIAT Józef Jankowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Budykierz 6A
Kod pocztowy: 07-038
Miejscowość: Poręba
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 440705.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 440705.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 440705.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z uwagi na konieczność kontynuacji prac ogrodniczych w pasach drogowych, przy przedłużającej się procedurze zamówienia 24/PN/2019, zachodzi potrzeba zlecenia zamówienia uzupełniającego do umowy DKO/2018/KSP/PN/18 z dnia 7/05/2018 r. (1 zamówienie uzupełniające - wniosek nr 43/WR/2018, 2 wniosek 7/WR/2019).
 
drukuj ogłoszenie