Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Założenie i pielęgnacja pola słonecznikowego z wsiewką roślin jednorocznych wraz z renowacją zieleńca wokół pola w pasie drogowym Placu...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510114572-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510114572-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.
Miasto Białystok: Założenie i pielęgnacja pola słonecznikowego z wsiewką roślin jednorocznych wraz z renowacją zieleńca wokół pola w pasie drogowym Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Założenie i pielęgnacja pola słonecznikowego z wsiewką roślin jednorocznych wraz z renowacją zieleńca wokół pola w pasie drogowym Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DGK-IV.271.53.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest założenie i pielęgnacja pola słonecznikowego z wsiewką roślin jednorocznych wraz z renowacją zieleńca wokół pola (na szerokości około 5 m) w pasie drogowym Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w III etapach: 1) Etap I - przygotowanie podłoża; 2) Etap II - założenie pola słonecznikowego z wsiewką roślin jednorocznych wraz z renowacją zieleńca wokół pola (na szerokości około 5 m); 3) Etap III - pielęgnacja. 3. Powierzchnia przedmiotowego terenu: 1 750 m2. 4. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego utrzymania czystości i porządku na terenie przejętym do realizacji. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wskazanie lokalizacji stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia. 6. Opis realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w zakresie prac określonych w projekcie umowy wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy, jednocześnie Zamawiający wskazuje minimalną ilość osób i wymiar czasu pracy, tj. nie może to być ilość mniejsza niż jedna osoba wskazana w § 5 ust. 1 projektu umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58796.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FUNDACJA "ŁĄKA"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wandy 3/7 lok. 20
Kod pocztowy: 03-949
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego na: "Letnie utrzymanie miasta Białegostoku", Część VI - Zakładanie i pielęgnacja łąk kwietnych wieloletnich bylinowych, łąk sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych na terenie miasta Białegostoku (DGK-IV.271.68.2018) oraz jest zgodne z jego przedmiotem. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Całkowita wartość zamówienia określonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla części VI nie może przekroczyć kwoty 272 943,00 zł.
 
drukuj ogłoszenie