Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne gm. Garwolin

mazowieckie, Garwolin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510115913-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
08-400 Garwolin
Ulica
ul. Mazowiecka
Nr telefonu
025 6820560 w. 57
Email
urzad@garwolin-gmina.pl
Strona www
www.garwolin-gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510115913-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.
Urząd Gminy Garwolin: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne gm. Garwolin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542197-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540087191-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08-400  Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne gm. Garwolin
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TIP.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne gm. Garwolin w ulicy Jaśminowej i Lawendowej. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robót ziemnych i montażowych o łaczej długości 327,500 m w tym: Rurociągi z PCW ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej rury 110 mm - 149 m Rurociągi z PCW ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej rury 160 mm - 178.500 m Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ (przedmiar robot). Przed dokonaniem zgłoszenia o zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania płukania sieci, badania wody oraz wykonanie próby szczelności. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania zestawu wodomierzowego na czas wykonywania prac oraz za poniesienie opłat za zużycie wody.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Miętne ul. Garwolińska 3
Kod pocztowy: 08-400
Miejscowość: Garwolin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92250.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92250.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125089.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: