Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510115412-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510115412-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.
Miasto Białystok: Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527414-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540058604-N-2019, 540069622-N-2019, 540075173-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDM-III.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w poniższym zakresie: CZĘŚĆ I: 1) Budowa zatoki postojowej z ciągiem pieszym w ul. Wołyńskiej. (budżet obywatelski) Zakres prac obejmuje budowę zatoki postojowej składającą się z 18 miejsc wykonanych z kostki betonowej oraz nawierzchni ciągu pieszego z płytek betonowych, zgodnie z dołączoną dokumentacja projektową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018. Tablice mają być wykonane z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizację i projekt tablicy przekaże ZDM). Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne) o treści wg projektu tablic (załącznik nr 8). Tablice należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 2) Przebudowa ulicy Ks. S. Andrukiewicza w zakresie budowy chodnika i linii oświetleniowej. (budżet obywatelski) Zakres prac obejmuje budowę chodnika łączącego ulice Ks. S. Andrukiewicza i ul. Piasta wykonanego w granicy działki 44/1 z płytek betonowych wraz z budową kablowej sieci oświetleniowej, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018. Tablice mają być wykonane z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizację i projekt tablicy przekaże ZDM). Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne) o treści wg projektu tablic (załącznik nr 8). Tablice należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 3) Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego. (budżet obywatelski) Zakres prac obejmuje budowę (na działkach: o nr geod. 362/1, 361/1, 363/1) 8 miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnych z kostki betonowej, jezdni manewrowej, zjazdów, chodników z kostki betonowej wraz z budową kablowej sieci oświetleniowej oraz zieleńców, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018. Tablice mają być wykonane z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizację i projekt tablicy przekaże ZDM). Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne), o treści wg projektu tablic (załącznik nr 8). Tablice należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 4) Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty. Zakres prac obejmuje budowę 21 miejsc postojowych z płyt ażurowych, 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej, jezdni manewrowej oraz chodnika z płytek betonowych, kablowej sieci nN oświetlenia drogowego oraz zieleńców. 5) Budowa zatok postojowych i chodnika w ulicach: ul. Rzemieślnicza i ul. Działkowa. (budżet obywatelski) Zakres prac obejmuje budowę 3 zatok postojowych składających się łącznie z 16 miejsc postojowych z kostki betonowej w ul. Działkowej i chodnika o wzmocnionej konstrukcji z kostki betonowej w ul. Rzemieślniczej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018. Tablice mają być wykonane z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizację i projekt tablicy przekaże ZDM). Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne), o treści wg projektu tablic (załącznik nr 8). Tablice należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. CZĘŚĆ II : 1)Budowa zatok postojowych - ul. Dworska w Białymstoku. Zakres robót obejmuje wykonanie 6 miejsc postojowych z kostki betonowej, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową. ? 2)Budowa parkingu wraz z chodnikiem i kablową siecią nN oświetlenia drogowego w rejonie Transportowej i Zachodniej (przy ul. Orląt Grodzieńskich) w Białymstoku. (budżet obywatelski) Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie: 49 miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz 3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej, jezdni manewrowej, chodnika, zieleńców oraz budowę kablowej sieci nN oświetlenia ulicznego, zgodnie z dołączona dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018. Tablice mają być wykonane z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizację i projekt tablicy przekaże ZDM). Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne) o treści wg projektu tablic (załącznik nr 8). Tablice należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 3)Budowa drogi rowerowej wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku. (budżet obywatelski) Zakres robót budowlanych obejmuje budowę nawierzchni drogi rowerowej i chodnika w ciągu ulicy S. Żeromskiego, na odcinku od ul. K. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego, zgodnie z dołączona dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018. Tablice mają być wykonane z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizację i projekt tablicy przekaże ZDM). Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne),o treści wg projektu tablic (załącznik nr 8). Tablice należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 4)Budowa parkingu w rejonie ul. Klepackiej wraz z budową odcinka ul. Portugalskiej w Białymstoku wraz z chodnikami i zjazdami oraz budową infrastruktury. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka ulicy Portugalskiej w Białymstoku w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, parkingu, zjazdów, chodników oraz sieci: kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, przebudowie hydrantu oraz sieci kablowej oświetlenia drogowego nN. CZĘŚĆ III : Budowa chodnika i pasa do skrętu w lewo w ulicy Bitwy Białostockiej w Białymstoku. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbudowę jezdni oraz budowę: chodników, opasek, placu do zawracania, odcinka drogi rowerowej, kablowej linii oświetlenia drogowego, przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233300-2, 45233220-7, 45233140-2, 45233160-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1) Budowa zatoki postojowej z ciągiem pieszym w ul. Wołyńskiej. (budżet obywatelski), 2) Przebudowa ulicy Ks. S. Andrukiewicza w zakresie budowy chodnika i linii oświetleniowej. (budżet obywatelski), 3) Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego. (budżet obywatelski), 4) Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty, 5) Budowa zatok postojowych i chodnika w ulicach: ul. Rzemieślnicza i ul. Działkowa. (budżet obywatelski)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 618354.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BBGM GRYKO KAMILA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pietrasze 43 B
Kod pocztowy: 15-131
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 939119.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 939119.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 939119.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 1)Budowa zatok postojowych - ul. Dworska w Białymstoku, 2)Budowa parkingu wraz z chodnikiem i kablową siecią nN oświetlenia drogowego w rejonie Transportowej i Zachodniej (przy ul. Orląt Grodzieńskich) w Białymstoku. (budżet obywatelski), 3)Budowa drogi rowerowej wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku. (budżet obywatelski), 4)Budowa parkingu w rejonie ul. Klepackiej wraz z budową odcinka ul. Portugalskiej w Białymstoku wraz z chodnikami i zjazdami oraz budową infrastruktury.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważniono postępowanie części II, ponieważ cena jedynej złożonej w tej części postępowania oferty, przewyższała kwotę, jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia, tj.: 690 000,00 zł brutto.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Budowa chodnika i pasa do skrętu w lewo w ulicy Bitwy Białostockiej w Białymstoku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 376106.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BBGM GRYKO KAMILA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pietrasze 43 B
Kod pocztowy: 15-131
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 582637.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 582637.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 582637.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: