Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921846
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Szczegóły" Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Korczaka 2A, 16 - 400 Suwałki, tel. (87) 563-03-40, fax (87) 566-51-61, ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku trwałego i obrotowego Spółdzielni.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 18.09.2019 r. do 17.09.2020 r.
1. Oferty, na całość przedmiotu przetargu, należy sporządzić zgodnie z Instrukcją dla Oferentów (SIWZ) i złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 1 w terminie do dnia 26.06.2019 r. do godz.1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2 - sala narad.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II O/Suwałki najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.
4. Materiały przetargowe w cenie 150 zł - brutto za komplet można nabyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A w Suwałkach, pokój nr 12, po uprzednim dokonaniu opłaty na wskazane wyżej konto.
5. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Zleceniodawca przy wyborze oferty:
1) wysokość składki,
2) zakres rzeczowy ubezpieczenia,
3) wiarygodność ekonomiczna firmy,
4) warunki płatności składki.
6. Uczestnikiem przetargu może być wyłącznie zakład ubezpieczeniowy, posiadający siedzibę w Polsce, który zakupił materiały przetargowe od Zleceniodawcy.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn".
33921846
drukuj ogłoszenie