Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2018 i 2019 roku.

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510119277-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
436 768 300
Email
um@lask.pl
Strona www
www.lask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510119277-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Gmina Łask: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2018 i 2019 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 649112-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.
Adres strony internetowej (url): www.lask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2018 i 2019 roku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.7021.2.10.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łask. 2. Zakres robót w każdym roku kalendarzowym obejmuje: 2.1 Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową z obcięciem krawędzi (śr. grubość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 800 m2, obejmuje: ? obcięcie krawędzi uszkodzenia na grubość, która umożliwi wyrównanie jego dna i nadanie uszkodzeniu kształtu prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, ? oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, ? skropienie gorącym bitumem dna i brzegów ubytku, ? wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, ? zagęszczenie mieszanki walcem drogowym, ? zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, ? uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. 2.2 Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową bez obcięcia krawędzi (śr. grubość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 600 m2, obejmuje: ? oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem rumoszu, ? skropienie gorącym bitumem dna i brzegów ubytku, ? wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, ? zagęszczenie mieszanki walcem drogowym, ? zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni nie mogą być większe od 4 mm. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania ubytków do naprawy w całym okresie obowiązywania umowy. 4. Wykaz dróg do wykonania remontu i zakres (ilość) ubytków zostanie określony w protokole przekazania placu budowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy nawierzchni w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 7. Wykonawca zapewni materiały, które winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i STWiORB, co do jakości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58070.98
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROMAK Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poręby 26B
Kod pocztowy: 98-220
Miejscowość: Zduńska Wola
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71427.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71427.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71427.30
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: - art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Podstawa faktyczna: - Postępowanie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego; - Zamówienie podobne zostało przewidziane w sekcji II pkt II.7) ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 649112-N-2018 z dnia 16.11.2018 r.) dla zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym udzielonym Wykonawcy 13.12.2018 r., w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Łask w latach 2018-2019"i jest zgodne z jego przedmiotem. Wartość szacunkowa w/w zamówienia wynosi 58 070,98 zł netto. - Do negocjacji zaprasza się dotychczasowego Wykonawcę robót, tj.DROMAK Spółka z o.o., Poreby 26B, 98-220 Zduńska Wola
 
drukuj ogłoszenie