Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi leśnej ppoż. nr 22 w leśnictwie Szczukwin

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510119144-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
Leśników Polskich
Nr telefonu
43 6754206; 6754359
Email
kolumna@lodz.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510119144-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku: Przebudowa drogi leśnej ppoż. nr 22 w leśnictwie Szczukwin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538322-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku, Krajowy numer identyfikacyjny 73002096028001, ul. Leśników Polskich  1c, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 6754206; 6754359, e-mail kolumna@lodz.lasy.gov.pl, faks wew. 114.
Adres strony internetowej (url): http://www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednostka organizacyjna nieposiadająca
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi leśnej ppoż. nr 22 w leśnictwie Szczukwin
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
s.270.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej ppoż. nr 22 o długości 1,144 km w leśnictwie Szczukwin. Minimalny okres gwarancji na roboty 48 miesięcy. Lokalizacja ? Leśnictwo: Szczukwin ? Nadleśnictwo: Kolumna ? RDLP: Łódź ? Powiat: Łódzki Wschodni ? Gmina: Tuszyn ? Województwo: Łódzkie Projektowana droga przebiega przez oddziały leśne nr 16, 17, 10, 11 należące do Skarbu Państwa i zarządzane przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolumna. Przedmiot inwestycji Przebudowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, w istniejącym pasie drogowym, wraz ze zjazdami, mijankami, z odtworzeniem zarośniętych krzakami i drzewami rowów oraz remontem przepustów. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1144 m. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka istniejącej drogi leśnej żwirowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej z mijankami i zjazdami na przyległe drogi boczne, linię podziału powierzchniowego, plac manewrowy oraz remont elementów odwodnienia - rowów, przepustów i zbiorników odparowujących. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Warunki realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 643647.56
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "MOSKA BUDOWNICTWO" Spółka z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Kordeckiego 2a
Kod pocztowy: 98-400
Miejscowość: Wieruszów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 791686.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 770926.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1048458.03
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie