Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Chęciny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540119378-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-060 Chęciny
Ulica
Czerwona Góra
Nr telefonu
413 465 240
Email
dzamp@poczta.onet.pl
Strona www
www.bip.czerwonagora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540119378-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Chęciny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555232-N-2019
Data: 31/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 29621300000000, ul. Czerwona Góra  10, 26-060  Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 465 240, e-mail dzamp@poczta.onet.pl, faks 413465567.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czerwonagora.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin otwarcia ofert: 2019-06-17, godz. 10:30. Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty: 1 formularz ofertowy; 2. dowód wpłaty wadium.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin otwarcia ofert: 2019-06-18, godz. 10:30. Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty: 1 formularz ofertowy; 2. dowód wpłaty wadium.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: