Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (3)

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540118990-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540118990-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550161-N-2019
Data: 30/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-06-17, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: 2019-06-24, godzina: 09:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: część I: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda robota, część II: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 350 000,00 zł brutto każda robota, część III: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 1 300 000,00 zł brutto każda robota, b)osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego (po 1 osobie w każdej specjalności), posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej - osoba winna posiadać doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: część I: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda robota, część II: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 350 000,00 zł brutto każda robota, część III: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 1 300 000,00 zł brutto każda robota. b)osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego (po 1 osobie w każdej specjalności), posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej - osoba winna posiadać doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: