Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa sprzętu komputerowego w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w...

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-06-2019
Numer ogłoszenia
561639-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
Hrubieszowska
Nr telefonu
84 638 93 82,
Email
kancelaria@zamosc.ap.gov.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 561639-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Archiwum Państwowe w Zamościu: dostawa sprzętu komputerowego w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników, CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Zamościu, krajowy numer identyfikacyjny 00079773100000, ul. Hrubieszowska  69A , 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 638 93 82, , e-mail kancelaria@zamosc.ap.gov.pl, , faks 84 639 23 35.
Adres strony internetowej (URL): http://zamosc.ap.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zamosc.ap.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zamosc.ap.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składamy pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22 - 400 Zamość, w Kancelarii Zamawiającego (pok. nr 1), za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników, CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego.
Numer referencyjny: APZ/PN/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników, CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników. Szczegółowy opis przdmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 1 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 2 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 3 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; Szczegółowe wymagania w stosunku do dostawy w zakresie części nr 1-3: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników, CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. 2) Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-14:00. 3) Miejsce realizacji zamówienia: ? Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość 4) Wykonawca będzie zobowiązany wnieść przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5) Przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 6) Odbiór dostawy odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 7) Z czynności odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie zostanie sporządzony protokół z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 8) Protokół winien zawierać: ? numer i datę wystawienia, ? pełną nazwę Wykonawcy , ? pełną nazwę Zamawiającego, ? podstawę przekazania przedmiotu umowy - numer i datę umowy, ? pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał, ? ilość ? podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9) Wymaga się, aby sprzęty: a) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta; b) były opakowane w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem; c) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.) d) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego; 10) W razie stwierdzenia wad produktu, wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy. 11) W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy urządzenia nie objętego gwarancją producenta przez autoryzowany serwis, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu (urządzenia) na nowy, tego samego typu i modelu lub wyższego w terminie do 30 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym fakcie (mailem lub faksem).

II.5) Główny kod CPV: 30216110-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48825000-7
32422000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie części nr 1: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co Zamawiający rozumie wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 (jednej) dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. W zakresie części nr 2,3: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie CZĘŚCI NR 1, 2, 3: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty wskazane w Rozdziale XII B pkt 3 ppkt 1), 2),3),4) w odniesieniu do tych podmiotów. 6) W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - dokumenty wskazane w Rozdziale XII B pkt 3 ppkt 1), 2),3),4) w odniesieniu do tego podwykonawcy. 7) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII B. pkt 3 ppkt 1), 2), 3), 4)składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: w zakresie CZĘŚCI NR 1: a) WYKAZ DOSTAW wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej 1 (jedna) dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda - według Wzoru Wykazu dostaw - stanowiącego Zał. nr 7 do SIWZ; b) DOWODY tj.: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia publicznego: 1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia wskazujące na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym określające: a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą - według Wzoru Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - stanowiącego Zał. nr 8 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin realizacji zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ?RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22 - 400 Zamość; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników, CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. Nr sprawy APZ/PN/1/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ?ustawa Pzp"; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 6) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 7) Nie przysługuje Pani/Panu: - W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 1 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; Szczegółowe wymagania w stosunku do dostawy w zakresie części nr 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa: CZĘŚĆ NR 1: dostawa skanera książkowego A1 z oprogramowaniem wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, instalacją, konfiguracją i szkoleniem pracowników. 2) Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-14:00. 3) Miejsce realizacji zamówienia: ? Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość 4) Wykonawca będzie zobowiązany wnieść przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5) Przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 6) Odbiór dostawy odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 7) Z czynności odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie zostanie sporządzony protokół z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 8) Protokół winien zawierać: ? numer i datę wystawienia, ? pełną nazwę Wykonawcy , ? pełną nazwę Zamawiającego, ? podstawę przekazania przedmiotu umowy - numer i datę umowy, ? pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał, ? ilość ? podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9) Wymaga się, aby sprzęty: a) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta; b) były opakowane w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem; c) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.) d) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego; 10) W razie stwierdzenia wad produktu, wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy. 11) W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy urządzenia nie objętego gwarancją producenta przez autoryzowany serwis, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu (urządzenia) na nowy, tego samego typu i modelu lub wyższego w terminie do 30 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym fakcie (mailem lub faksem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30216110-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
termin realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 2 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; Szczegółowe wymagania w stosunku do dostawy w zakresie części nr 2: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa CZĘŚĆ NR 2: dostawa serwera aplikacji wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, 2) Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-14:00. 3) Miejsce realizacji zamówienia: ? Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość 4) Wykonawca będzie zobowiązany wnieść przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5) Przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 6) Odbiór dostawy odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 7) Z czynności odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie zostanie sporządzony protokół z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 8) Protokół winien zawierać: ? numer i datę wystawienia, ? pełną nazwę Wykonawcy , ? pełną nazwę Zamawiającego, ? podstawę przekazania przedmiotu umowy - numer i datę umowy, ? pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał, ? ilość ? podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9) Wymaga się, aby sprzęty: a) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta; b) były opakowane w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem; c) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.) d) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego; 10) W razie stwierdzenia wad produktu, wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy. 11) W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy urządzenia nie objętego gwarancją producenta przez autoryzowany serwis, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu (urządzenia) na nowy, tego samego typu i modelu lub wyższego w terminie do 30 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym fakcie (mailem lub faksem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48825000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 3 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; Szczegółowe wymagania w stosunku do dostawy w zakresie części nr 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa CZĘŚĆ NR 3: dostawa urządzenia do zarządzania pocztą elektroniczną wraz z rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego. 2) Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-14:00. 3) Miejsce realizacji zamówienia: ? Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość 4) Wykonawca będzie zobowiązany wnieść przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5) Przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 6) Odbiór dostawy odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 7) Z czynności odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie zostanie sporządzony protokół z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 8) Protokół winien zawierać: ? numer i datę wystawienia, ? pełną nazwę Wykonawcy , ? pełną nazwę Zamawiającego, ? podstawę przekazania przedmiotu umowy - numer i datę umowy, ? pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał, ? ilość ? podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 9) Wymaga się, aby sprzęty: a) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta; b) były opakowane w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem; c) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.) d) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego; 10) W razie stwierdzenia wad produktu, wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy. 11) W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy urządzenia nie objętego gwarancją producenta przez autoryzowany serwis, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu (urządzenia) na nowy, tego samego typu i modelu lub wyższego w terminie do 30 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym fakcie (mailem lub faksem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32422000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin realizacji zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie