Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Piekoszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540120946-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-065 Piekoszów
Ulica
ul. Czarnowska
Nr telefonu
41 375 14 62
Email
prezes@zukpiekoszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540120946-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.
Piekoszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557194-N-2019
Data: 2019-06-06
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 26024197200000, ul. ul. Czarnowska  , 26-065  Piekoszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 375 14 62, e-mail prezes@zukpiekoszow.pl, faks 41 306 10 12.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: