Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510120682-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-328 Białystok
Ulica
Świerkowa
Nr telefonu
857 457 117
Email
ac-dzp@uwb.edu.pl
Strona www
http://dzp.uwb.edu.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510120682-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.
Uniwersytet w Białymstoku: Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552441-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50562207000000, ul. Świerkowa  20B, 15-328  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 457 117, e-mail ac-dzp@uwb.edu.pl, faks 085 745 70 73.
Adres strony internetowej (url): http://dzp.uwb.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Dzp-391/13/R/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku, określone poniżej w zadaniach od 1 do 3 zgodnie z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ: Zadanie nr 1 - Wykonanie robót remontowych w budynkach: a) przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 b) przy ul. Liniarskiego 3 Zadanie nr 2 - Naprawa dachu na auli Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku. Zadanie nr 3 - Wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie robót remontowych w budynkach: a) przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, b) przy ul. Liniarskiego 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zadaniu nr 1. Uzasadnienie faktyczne: Zadanie nr 1: Do dnia wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 11.06.2019 r. na zadanie 1 nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Naprawa dachu na auli Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) uPzp, ponieważ oferta z najniższą ceną w zadaniu nr 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zadanie nr 2: Oferta z najniższą ceną (tj. 51 015,01 zł brutto) złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAZ s.c. Tadeusz Czołpik, Zbigniew Iwanowicz, Artur Peczyk ul. Poleska 21, 15-476 Białystok, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 17 428,79 zł brutto).

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zadaniu 3. Uzasadnienie faktyczne: Zadanie nr 3: Do dnia wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 11.06.2019 r. na zadanie 3 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: