Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie w podziale na 3 części:...

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510120681-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-724 Koszalin
Ulica
ul. Komunalna
Nr telefonu
943 484 444
Email
anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
Strona www
www.pgkkoszalin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510120681-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie w podziale na 3 części: Część I-odzież robocza Część II-buty robocze Część III-środki ochrony indywidualnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501963-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540005172-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 33025398400000, ul. ul. Komunalna  5, 75-724  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 484 444, e-mail anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl, faks 943 484 434.
Adres strony internetowej (url): www.pgkkoszalin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie w podziale na 3 części: Część I-odzież robocza Część II-buty robocze Część III-środki ochrony indywidualnej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. Przedmiot zamówienia obejmuje:Zadanie I - odzież robocza Zadanie II - buty robocze Zadanie III - środki ochrony indywidualnej Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm i posiadać wymagane atesty. Dla wszystkich zadań, każdy wyrób musi posiadać oznaczenie CE umieszczone na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie podczas użytkowania. Ubrania muszą posiadać wywieszki z zaznaczonymi parametrami (rozmiar, skład, sposób prania oraz nazwiskiem pracownika dla którego jest przeznaczone, nadruk na metce ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18113000-4

Dodatkowe kody CPV: 18800000-7, 18332000-5, 18330000-1, 18443320-5, 18220000-7, 18140000-2, 18000000-3, 18444200-5, 18423000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa odzieży roboczej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający - PGK Sp. z o.o. w Koszalinie unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części I tj. 85.357,20 zł netto W postępowaniu złożono 1 ofertę:- oferta nr 1 - netto 185.459,24 zł Oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający postanowił jak na wstępnie.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa butów roboczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLSTAR HOLDING SPÓŁKA Z O. O., SP.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. H. MODRZEJEWSKIEJ 52
Kod pocztowy: 75-734
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55450.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55450.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55450.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa środków ochrony indywidualnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82945.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLSTAR HOLDING SPÓŁKA Z O. O., SP.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. H. MODRZEJEWSKIEJ 52
Kod pocztowy: 75-734
Miejscowość: KOSZALIN
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63453.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63453.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63453.83
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie