Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów

łódzkie, Żarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121887-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-330 Żarnów
Ulica
Opoczyńska
Nr telefonu
+48(44)7577055
Email
a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com
Strona www
www.bip.zarnow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121887-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Żarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560889-N-2019
Data: 13/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Żarnów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064784200000, ul. Opoczyńska  5, 26-330  Żarnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(44)7577055, e-mail a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com, faks +48(44)7577057.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zarnow.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów". Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów. 3. Powierzchnia gminy: 141,00 km2. 4. Dane dotyczące liczby mieszkańców oraz szacowanej liczby gospodarstw domowych wg stanu na dzień 21.05.2019 r.: ? liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów, według stanu na dzień 21.05.2019 r.: 5 970 osób. ? liczba gospodarstw domowych, według stanu na dzień 21.05.2019 r.: 1 602 szt. 5. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest wykaz zawierający następujące dane: a) miejscowość - ogólna liczba mieszkańców; b) liczba gospodarstw domowych danej miejscowości; c) liczba gospodarstw domowych w poszczególnym przedziale; Wykaz załączony jest pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem, o którym mowa w pkt 7 będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna, chyba, że liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów, określona w pkt 6, ulegnie zmianie, co najmniej o 5 %. 6. Ilości odpadów zebranych w 2018 r. na terenie gminy przez firmy odbierające odpady: Lp. kod odpadu Ilość Mg 1 150101 36,460 2 150102 19,620 3 150107 53,340 4 160103 1,880 5 200201 7,660 6 200301 663,500 7 200307 15,380 Razem 797,840 Wskazane ilości odebranych w 2018 r. odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. 7. Ilość umów na wywóz odpadów zawartych przez mieszkańców wg stanu na dzień 31.05.2019 r. wynosiła 1 602 szt. 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: 1) z zamieszkałych posesji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, b) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: ? szkło, ? metale i tworzywa sztuczne, ? papier, ? odpady ulegające biodegradacji. 2) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 - wykaz punktów: a) Żarnów ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21a, 26-330 Żarnów - przy aptece, b) Żarnów ul. Wolności 4, 26-330 Żarnów - przy ośrodku zdrowia, 3) Zużyte baterie i akumulatory - baterie o kodzie 20 01 34 z następujących punktów: a) Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie ul. Przedborska 10, 26-330 Żarnów b) Szkoła Podstawowa w Klewie, Klew 38, 26-330 Żarnów 9. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 1) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zrealizowania wywozu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy powinien być zrealizowany raz w roku w okresie wrzesień/październik. 2) Szczegółowy termin zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną. 3) Zbiórka polega na: ? załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą, ? zagospodarowaniu odebranych odpadów, ? posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. 4) Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. 10. Obowiązek zapewnienia pojemników 1) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady przystosowanych do opróżniania mechanicznego o pojemnościach i właściwościach określonych w: - uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - załącznik Nr 10, 10a do SIWZ oraz uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów - załącznik Nr 9, 9a do SIWZ. Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste i estetyczne. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej - w przedziałach: a. gospodarstwa domowe 1-5 osobowe; b. gospodarstwa domowe 6-8 osobowe; c. gospodarstwa domowe powyżej 8 osobowych; 2) Pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom bezpłatnie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żarnów, w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej. Wykaz nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 1 m-ca od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian. Dopuszcza się w miejsce dodatkowych pojemników dostawę dodatkowych worków - zgodnie z uchwałami Rady Gminy będącymi załącznikami do SIWZ. W przypadku większych potrzeb mieszkańców Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie worki 120 l z folii PE-HD na zmieszane odpady komunalne w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości. Pojemniki muszą być odpowiednio oznakowane - kolor pojemnika i znajdujący się na nim napis wskazywać musi na rodzaj odpadów komunalnych. 3) W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy r. Wykonawca dostarczy pojemniki i przedłoży Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych posesjach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia). 4) Wykonawca wyposaży punkty, w których odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków oraz punkty, w których odbywać się będzie zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w danych punktach. 5) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 11. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 1) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym, lub przesunie się o jeden dzień. Obowiązki Wykonawcy opisane zostały w §7 projektu umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogram wywozu odpadów w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 4) Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 5) Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz akumulatory małogabarytowe i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników. 6) Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub z miejsc, do których zapewniony jest swobodny dojazd. 7) W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości. 12. Kontrola obowiązku segregowania odpadów. 1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 2) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane. 3) W takim przypadku wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów. 4) O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 1) Raportu na koniec II kwartału 2019 r. o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. 2) Raport potwierdzający ilość i rodzaj odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 3) Raportów kwartalnych zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w danym kwartale wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 4) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu, których będzie wykonawca. 6) Jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Żarnów. 14. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Przestrzeganie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej. 2) Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 3) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 4) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 5) Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 6) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru - taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 7) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów". Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów. 3. Powierzchnia gminy: 141,00 km2. 4. Dane dotyczące liczby mieszkańców oraz szacowanej liczby gospodarstw domowych wg stanu na dzień 21.05.2019 r.: ? liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów, według stanu na dzień 21.05.2019 r.: 4 581 osób. ? liczba gospodarstw domowych, według stanu na dzień 21.05.2019 r.: 1 602 szt. 5. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest wykaz zawierający następujące dane: a) miejscowość - ogólna liczba mieszkańców; b) liczba gospodarstw domowych danej miejscowości; c) liczba gospodarstw domowych w poszczególnym przedziale; Wykaz załączony jest pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem, o którym mowa w pkt 7 będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna, chyba, że liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów, określona w pkt 6, ulegnie zmianie, co najmniej o 5 %. 6. Ilości odpadów zebranych w 2018 r. na terenie gminy przez firmy odbierające odpady: Lp. kod odpadu Ilość Mg 1 150101 36,460 2 150102 19,620 3 150107 53,340 4 160103 1,880 5 200201 7,660 6 200301 663,500 7 200307 15,380 Razem 797,840 Wskazane ilości odebranych w 2018 r. odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. 7. Ilość umów na wywóz odpadów zawartych przez mieszkańców wg stanu na dzień 31.05.2019 r. wynosiła 1 602 szt. 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: 1) z zamieszkałych posesji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, b) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: ? szkło, ? metale i tworzywa sztuczne, ? papier, ? odpady ulegające biodegradacji. 2) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 - wykaz punktów: a) Żarnów ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21a, 26-330 Żarnów - przy aptece, b) Żarnów ul. Wolności 4, 26-330 Żarnów - przy ośrodku zdrowia, 3) Zużyte baterie i akumulatory - baterie o kodzie 20 01 34 z następujących punktów: a) Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie ul. Przedborska 10, 26-330 Żarnów b) Szkoła Podstawowa w Klewie, Klew 38, 26-330 Żarnów 9. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 1) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zrealizowania wywozu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy powinien być zrealizowany raz w roku w okresie wrzesień/październik. 2) Szczegółowy termin zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną. 3) Zbiórka polega na: ? załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą, ? zagospodarowaniu odebranych odpadów, ? posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. 4) Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. 10. Obowiązek zapewnienia pojemników 1) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady przystosowanych do opróżniania mechanicznego o pojemnościach i właściwościach określonych w: - uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - załącznik Nr 10, 10a do SIWZ oraz uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów - załącznik Nr 9, 9a do SIWZ. Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste i estetyczne. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej - w przedziałach: a. gospodarstwa domowe 1-5 osobowe; b. gospodarstwa domowe 6-8 osobowe; c. gospodarstwa domowe powyżej 8 osobowych; 2) Pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom bezpłatnie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żarnów, w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej. Wykaz nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 1 m-ca od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian. Dopuszcza się w miejsce dodatkowych pojemników dostawę dodatkowych worków - zgodnie z uchwałami Rady Gminy będącymi załącznikami do SIWZ. W przypadku większych potrzeb mieszkańców Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie worki 120 l z folii PE-HD na zmieszane odpady komunalne w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości. Pojemniki muszą być odpowiednio oznakowane - kolor pojemnika i znajdujący się na nim napis wskazywać musi na rodzaj odpadów komunalnych. 3) W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy r. Wykonawca dostarczy pojemniki i przedłoży Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych posesjach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia). 4) Wykonawca wyposaży punkty, w których odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków oraz punkty, w których odbywać się będzie zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w danych punktach. 5) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 11. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 1) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym, lub przesunie się o jeden dzień. Obowiązki Wykonawcy opisane zostały w §7 projektu umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogram wywozu odpadów w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 4) Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 5) Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz akumulatory małogabarytowe i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników. 6) Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub z miejsc, do których zapewniony jest swobodny dojazd. 7) W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości. 12. Kontrola obowiązku segregowania odpadów. 1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 2) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane. 3) W takim przypadku wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów. 4) O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 1) Raportu na koniec II kwartału 2019 r. o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. 2) Raport potwierdzający ilość i rodzaj odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 3) Raportów kwartalnych zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w danym kwartale wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 4) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu, których będzie wykonawca. 6) Jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Żarnów. 14. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Przestrzeganie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej. 2) Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 3) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 4) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 5) Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 6) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru - taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 7) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-12-31
W ogłoszeniu powinno być: Data rozpoczęcia 2019-08-01 Data zakończenia 2019-12-31

 
drukuj ogłoszenie