Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Chęciny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121589-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-060 Chęciny
Ulica
Czerwona Góra
Nr telefonu
413 465 240
Email
dzamp@poczta.onet.pl
Strona www
www.bip.czerwonagora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121589-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Chęciny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555232-N-2019
Data: 31/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 29621300000000, ul. Czerwona Góra  10, 26-060  Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 465 240, e-mail dzamp@poczta.onet.pl, faks 413465567.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czerwonagora.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz: 1.1 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do projektowania tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta; 1.2 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do projektowania tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta; 1.3 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do projektowania tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta; 1.4 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 1.5 wykaże się wykonaniem minimum dwóch (2) usług projektowych - każda na kwotę minimum 20 000,00 zł brutto oraz wykonaniem dwóch (2) robót budowlanych - każda na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1.5.1 wymienione w podpunkcie 1.5 usługi projektowe i roboty budowlane muszą dotyczyć XXII kategorii obiektów budowlanych tj. place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi, 1.5.2 zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem dwóch (2) usług na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj" - każda na kwotę minimum 220 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Usługi muszą dotyczyć XXII kategorii obiektów budowlanych tj. place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi. 2. Dla potrzeb spełniania warunków udziału opisanych w podpunkcie 1.5, jeżeli wartości zostaną podane przez Wykonawcę w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 3. Osoby wymienione w podpunktach od 1.1 do 1.4 niniejszego rozdziału muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe stosowne do zakresu zamówienia oraz odpowiednie uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3.1 Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień, tzn. jedna osoba może posiadać jedno lub więcej uprawnień. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz: 1.1 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do projektowania tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta; 1.2 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do projektowania tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta; 1.3 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do projektowania tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta; 1.4 wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje/uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi tj. posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikające z przepisów prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 1.5 wykaże się wykonaniem minimum dwóch (2) usług projektowych - każda na kwotę minimum 20 000,00 zł brutto oraz wykonaniem dwóch (2) robót budowlanych - każda na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1.5.1 wymienione w podpunkcie 1.5 usługi projektowe i roboty budowlane muszą dotyczyć XXII kategorii obiektów budowlanych tj. place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi lub usług projektowych i robót budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi, 1.5.2 zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem dwóch (2) usług na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj" - każda na kwotę minimum 220 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Usługi muszą dotyczyć XXII kategorii obiektów budowlanych tj. place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi lub usług w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi. 2. Dla potrzeb spełniania warunków udziału opisanych w podpunkcie 1.5, jeżeli wartości zostaną podane przez Wykonawcę w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 3. Osoby wymienione w podpunktach od 1.1 do 1.4 niniejszego rozdziału muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe stosowne do zakresu zamówienia oraz odpowiednie uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3.1 Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień, tzn. jedna osoba może posiadać jedno lub więcej uprawnień. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 2.1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 3.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 3.2. powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3.3. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 3.4. zmniejszenie zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie części zakresu robót, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Zmniejszenie zakresu robót budowlanych musi być każdorazowo uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez Zamawiającego i może spowodować obniżenie wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo uzgadniane i zatwierdzane pisemnie przez Zamawiającego. Zmiany wymienione w ust. 3 pkt 3.1, 3.2 i 3.3 nie mogą powodować zmiany wartości wykonania przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji całości robót budowlanych wyłącznie w przypadku: 5.1 wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia lub, 5.2 jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, uzasadniając taką zmianę np. przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, koniecznością wykonania robót zamiennych, jeżeli powodują one konieczność przedłużenia terminu wykonania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 2.1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 3.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 3.2. powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3.3. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 3.4. zmniejszenie zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie części zakresu robót, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Zmniejszenie zakresu robót budowlanych musi być każdorazowo uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez Zamawiającego i może spowodować obniżenie wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo uzgadniane i zatwierdzane pisemnie przez Zamawiającego. Zmiany wymienione w ust. 3 pkt 3.1, 3.2 i 3.3 nie mogą powodować zwiększenia wartości wykonania przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji całości robót budowlanych wyłącznie w przypadku: 5.1 wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia lub, 5.2 jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, uzasadniając taką zmianę np. przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, koniecznością wykonania robót zamiennych, jeżeli powodują one konieczność przedłużenia terminu wykonania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin otwarcia ofert: 2019-06-17, godz. 10:30. Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty: 1 formularz ofertowy; 2. dowód wpłaty wadium.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin otwarcia ofert: 2019-06-25, godz. 10:30. Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty: 1 formularz ofertowy; 2. dowód wpłaty wadium.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: