Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dzierżawa mobilnego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO wraz ze stacją lekarską oraz strzykawką automatyczną

wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550121275-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Limanowskiego
Nr telefonu
625 951 118
Email
zamowienia@szpital.osw.pl
Strona www
www.szpital.osw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550121275-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Ostrów Wielkopolski: Dzierżawa mobilnego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO wraz ze stacją lekarską oraz strzykawką automatyczną OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31418700000000, ul. ul. Limanowskiego  -, 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 951 118, e-mail zamowienia@szpital.osw.pl, faks 627 362 909.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.osw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dzierżawa mobilnego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO wraz ze stacją lekarską oraz strzykawką automatyczną
Numer referencyjny  FDZP.226.04-WR.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dzierżawie mobilnego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO wraz ze stacją lekarską oraz strzykawką automatyczną na potrzeby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Zamawiający wymaga aparatu 8 lub 16 rzędowego. Koszt dzierżawy obejmuje: dostawę , montaż, uruchomienie oraz szkolenie, przeglądy techniczne oraz bieżące naprawy łącznie z wymianą części zamiennych i zużywalnych - z wyjątkiem materiałów medycznych i jednorazowego użytku. W koszt zostaje też wliczone podłączenie aparatu do posiadanej sieci PACS firmy Pixel. Aparat będzie gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia.
II.5) Główny Kod CPV: 33111000-1
Dodatkowe kody CPV:
33115000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 281000.00
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.66, 67 ust.1 pkt.1 lit.a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przepis art. 67 ust.1 pkt. lit.a) - ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986) podobnie jak pozostałe przepisy ust.1 tego artykułu, jest wyjątkiem od zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach konkurencyjnych i nie może być interpretowany rozszerzająco.Zamawiający udziela zamówienia publicznego Wykonawcy EURODIAGNOSTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Rzymowskiego 53 ponieważ w/w Wykonawca jest jedynym potencjalnym na polskim rynku aparatury dostawca mobilnej medycznej aparatury rentgenowskiej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
EURODIAGNOSTICS Sp. z o.o. ,  ,  ul. Rzymowskiego 53,  02-697,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie