Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont 1 pokoju hotelowego (nr 15) wraz z wymianą pionów wodnych w hotelu przy ul. Kopernika 9 we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550121234-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
51-622 Wrocław
Ulica
Kopernika
Nr telefonu
71 37 10 409
Email
lcicha@ospip.pl
Strona www
www.ospip.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550121234-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Wrocław: Remont 1 pokoju hotelowego (nr 15) wraz z wymianą pionów wodnych w hotelu przy ul. Kopernika 9 we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy , Krajowy numer identyfikacyjny 02140952000000, ul. Kopernika   5, 51-622  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 37 10 409, e-mail lcicha@ospip.pl, faks 71 37 10 402.
Adres strony internetowej (url): www.ospip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Nadzór nad warynkami pracy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont 1 pokoju hotelowego (nr 15) wraz z wymianą pionów wodnych w hotelu przy ul. Kopernika 9 we Wrocławiu
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Remont 1 pokoju hotelowego (nr 15) wraz z wymianą pionów wodnych w hotelu przy ul. Kopernika 9 we Wrocławiu
II.5) Główny Kod CPV: 45262690-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6, ponieważ udzielił zamówienia podstawowego i przewidział zastosowanie przepisu wcześniej przywołanego. zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z jego przedmiotem.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
drukuj ogłoszenie