Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Rewitalizacja naszą szansą" (projekt nr...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510122116-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
91-050 Łódź
Ulica
ul. Wróbla
Nr telefonu
42 651 80 00
Email
kmakusz54@op.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510122116-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 54: Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Rewitalizacja naszą szansą" (projekt nr RPLD.11.01.04-10-0013/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Rewitalizacja naszą szansą" (projekt nr RPLD.11.01.04-10-0013/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541786-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 54, Krajowy numer identyfikacyjny 20927200000000, ul. ul. Wróbla  5, 91-050  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 651 80 00, e-mail kmakusz54@op.pl, faks 42 651 82 11.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Rewitalizacja naszą szansą" (projekt nr RPLD.11.01.04-10-0013/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SP54.220.3.2019.D
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Rewitalizacja naszą szansą" (projekt nr RPLD.11.01.04-10-0013/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych Kody CPV: Główny kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne Pozostałe kody: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 22111000-1 Podręczniki szkolne 22111000-1 - Gry edukacyjne 48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego 39162200-7 Pomoce i artykuły szkolne 30192000-1 - Różny sprzęt i artykuły biurowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 22111000-1, 48190000-6, 39162200-7, 30192000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79710.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Bogusława 17,80-209 Chwaszczyno,
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Chwaszczyno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88942.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88942.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88942.08
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79710.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, Ul. Bogusława 17,80-209 Chwaszczyno,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, Ul. Bogusława 17,80-209 Chwaszczyno,
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Chwaszczyno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88942.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88942.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88942.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: