Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec

podkarpackie, Nisko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510122114-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-400 Nisko
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
15 8415643, 15 8415638
Email
przetargi@nisko.pl
Strona www
www.nisko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510122114-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Gmina Nisko: Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535929-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540080032-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nisko, Krajowy numer identyfikacyjny 54413100000000, ul. Plac Wolności  14, 37-400  Nisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8415643, 15 8415638, e-mail przetargi@nisko.pl, faks 158 415 630.
Adres strony internetowej (url): www.nisko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec w tym: Etap 1 - Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 - odcinek nr 1 w km 0+000,00 do km 0+400,00 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi w tym kilometrażu; Etap 2 - Budowa drogi gminnej publicznej - odcinek nr 2 w km 0+400,00 do km 0+815,00 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi w tym kilometrażu; Etap 3 - Budowa drogi gminnej publicznej - odcinek nr 3 w km 0+815,00 do km 1+137,00 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi w tym kilometrażu; Etap 4 - Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 klasy GP z droga gminną klasy Z w km 423+673 strona prawa w m-ci Nowosielec. Wszystkie roboty wykonać należy z zachowaniem zapisów opinii, decyzji, warunków itp. uzyskanych w ramach przygotowania dokumentacji projektowych, stanowiących integralną część tej dokumentacji, w szczególności do: ? Uzgodnienie projektu - GDDKiA Odział w Rzeszowie nr O.RZ.Z-3.4111.23.2017.2.gk z dnia 15.01.2018r. ? Porozumienie z GDDKiA Odział w Rzeszowie nr 3/4370/6/4111/2018 z dnia 16.07.2018r. (m.in. po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami o formalne przekazanie placu budowy przez GDDKiA i wysłanie wniosku o nadzór (jeżeli jest wymagany) oraz dokonanie odbiorów końcowych; opłaty za świadczony nadzór przez przedstawiciela GDDKiA Odział w Rzeszowie poniesie Zamawiający; Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przez GDDKiA oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie). ? Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Nr WOOŚ.420.12.1.2018.GJ.30 z dnia 07.06.2018r. (m.in. prace związane z maszynami emitującymi hałas, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w przedziale godzin od 06:00 do 22:00; miejsce postoju i konserwacji maszyn urządzone będzie na utwardzonej powierzchni) ? Warunki techniczne Orange Polska Nr TTIDKKU/78997/RS/2018 z dnia 10.01.2018r. (m.in. po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami o formalne przekazanie placu budowy i wysłanie wniosku o nadzór właścicielski i dokonanie odbiorów końcowych; opłaty za świadczony nadzór przez przedstawiciela ORANGEPOLSKA S.A. poniesie Zamawiający na postawie wystawionej przez gestora sieci faktury) ? Warunki na zabezpieczenie sieci szerokopasmowej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Nr 12012018//P0505 z dnia 12.01.2018r. (m.in. po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami o formalne przekazanie placu budowy i wysłanie wniosku o nadzór i dokonanie odbiorów końcowych; wszystkie prace w bezpośredniej bliskości rurociągu SSPW należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela ORSS; po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie do ORSS o nadzór, opłaty za świadczony nadzór przez przedstawiciela ORSS poniesie Zamawiający na postawie wystawionej przez gestora sieci faktury) ? Warunki techniczne - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Znak PSGJA.ZMSZ.763A.007.613818.1.18 z dnia 12.01.2018r. (m.in. po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami o formalne przekazanie placu budowy i wysłanie wniosku o nadzór i dokonanie odbiorów końcowych; opłaty za świadczony nadzór przez przedstawiciela PSG Sp. z o.o. oraz za włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej poniesie Zamawiający na postawie wystawionej przez gestora sieci faktury) ? Protokół z narady koordynacyjnej Nr G.6630.129.2007 z dnia 01.02.2018r. (m.in. prace ziemne w pobliżu i na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi NN wykonywać pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola; po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami o formalne przekazanie placu budowy i wysłanie wniosku o nadzór właścicielski i dokonanie odbiorów końcowych; opłaty za świadczony nadzór przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. poniesie Zamawiający na postawie wystawionej przez gestora sieci faktury) ? W przypadku uszkodzenia jakiekolwiek z w/w sieci lub w wyniku następstw prowadzenia przedmiotowych robót, Wykonawca poniesie ewentualne wynikłe z tego koszty. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i STWiOR. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik nr 10 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), tj. dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 3.4. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarach, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone. b) Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiary robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, umowa oraz SIWZ. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w pkt 8 niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3.6. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 3.8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 3.9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 3.11. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.12. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 3.13. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie. 3.14. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.3.13 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 3.20. 3.15. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 3.13, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 3.13, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w ust. 3.13. rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu. 3.16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 3.13 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3.13. 3.18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.15 lub 3.16 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.- Załącznik nr 9 do SIWZ. 3.19. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.15 i 3.16, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust. 3.15 i 3.16. 3.20. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3.13, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 3.15.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5691056.91
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Email wykonawcy: molter@molter.pl
Adres pocztowy: Rudna Mała 47b
Kod pocztowy: 36-060
Miejscowość: Głogów Małopolski
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5424319.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5424319.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6873114.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie