Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn."Skwer Krętych Ścieżek " na...

opolskie, Skarbimierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121744-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
49-318 Skarbimierz
Ulica
ul. Parkowa
Nr telefonu
774 046 600
Email
ug.skarbimierz@pl
Strona www
www.skarbimierz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121744-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Gmina Skarbimierz: Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn."Skwer Krętych Ścieżek " na terenie Skarbimierza-Osiedle.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , typ operacji :Kształtowanie przestrzeni publicznej, poddziałanie:Wsparcie inwestycji w tworzenie , ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550794-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa  12, 49-318  Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn."Skwer Krętych Ścieżek " na terenie Skarbimierza-Osiedle.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn."Skwer Krętych Ścieżek " na terenie Skarbimierza-Osiedle. Założenia budowlane - Na terenie skweru maja zostać zainstalowane obiekty małej architektury w postaci urządzeń komunalnych oraz dwóch edukacyjno - poznawczych. Planuje się także zainstalowanie obiektów małej architektury w postaci latarni oświetlenia parkowego zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi ( bez budowy sieci oświetlenia i przyłączenia do sieci energetycznej). Planuje się także częściowe utwardzenie terenu na ciągach pieszych i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. Zestawienie powierzchni. Pow. objęta opracowaniem - 6430,0 m² Nawierzchnia z kostki betonowej ( P1 i P2)- 807,0m² Nawierzchnia żwirkowa bulodromu - 60,0m² Wysokość najwyższego obiektu - 5,6m
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92000000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 77211600-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 321062.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PLAYLAND Piotr Jarząbek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Platanowa 24
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 464739.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 464739.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 00.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie