Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa i adaptacja części parterowej na przedszkole w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dubience

lubelskie, Dubienka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121658-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
22-145 Dubienka
Ulica
ul. 3 Maja
Nr telefonu
825 668 002
Email
gmina@dubienka.eurzad.eu
Strona www
www.dubienka.eurzad.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121658-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Gmina Dubienka: Przebudowa i adaptacja części parterowej na przedszkole w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dubience

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dubienka, Krajowy numer identyfikacyjny 53518400000000, ul. ul. 3 Maja  6, 22-145  Dubienka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 668 002, e-mail gmina@dubienka.eurzad.eu, faks 825 668 002.
Adres strony internetowej (url): www.dubienka.eurzad.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i adaptacja części parterowej na przedszkole w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dubience
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GP.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Rozbiórka posadzek, rozbiórka ścian pełnych, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych oraz okien, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne i przeciwdżwiękowe, warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki z płytek terakotowych, posadzki z wykładzin sztucznych, ścianki działowe, montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI60 i EI30, montaż okien, roboty malarskie, nawierzchnia z kostki betonowej, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 156105.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne w Dubience Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piaski 13
Kod pocztowy: 22-145
Miejscowość: Dubienka
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 187807.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187807.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187807.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Spełnione są warunki dotyczące: - sprawowania przez zamawiającego kontroli nad Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjnym w Dubience Sp. z o.o. - wykonywania przez Przedsiębiorstwo zadań powierzonych przez zamawiającego, z których przychód przekracza 90% ogólnych przychodów wykonawcy, - braku w Przedsiębiorstwie bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
drukuj ogłoszenie