Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej W Ruszowicach

dolnośląskie, Ruszowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121592-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-210 Ruszowice
Ulica
Tęczowa
Nr telefonu
696017398
Email
kruparafal13@interia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121592-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Ochotnicza Straż Pożarna Ruszowice: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej W Ruszowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555524-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna Ruszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 390774564, ul. Tęczowa   55, 67-210  Ruszowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 696017398, e-mail kruparafal13@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej W Ruszowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSP/PRZET/1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wody 4500 i zbiornikiem na środek pianotwórczy wraz wyposażeniem o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy 340KM. Napęd 4X4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych. W skład wyposażenie wchodzi, wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości 27 m. wraz z zabudową i zbloczem. Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Wysokość min 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów, pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze ( akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego, sprzęt łączności,szybkie natarcie o długości węża minimum 60 metrów, działko wodno - pianowe typu DWP 24, tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo elektryczne do przyczepy 24 V, pojazd wyposażony w uchwyt na sprzęt, autopompę dwuzakresową o wydajności min 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m, instalację zraszającą zamontowaną w podwoziu do usuwania ograniczenia skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz.1986).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie